مديريت طرحهاي توسعه شهري

مديريت طرحهاي توسعه شهري
 
حجت فلاح                                                                                                  
کارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهری
 
 
وظائف:
-نظارت و كنترل بر روند تهيه طرحهاي راهبردي، طراحي شهري، شهرسازي و معماري در حوزه و مناطق
-برنامه ريزي لازم به منشور حفظ وحدت رويه در مناطق شهرداري وساير سازمانهاي ذيربط
-نظارت و مديريت بر اجراي ماده 99 قانون شهرداريها و بندها وتبصره هاي ذيل آن
-تدوين وپيشنهاد راهبردهاي اساسي در حريم شهر بر اساس ماده 99 قانون شهرداريها و سندهاي طرحهاي جامع و تفصيلي شهر
-نظارت بر نحوه استفاده از اراضي داخل محدوده وحريم شهر وتفكيك آنها
-تهيه طرحهاي مطالعاتي تفصيلي از طريق مهندسين مشاور ذيصلاح با هماهنگي مراجع ذيربط
-بررسي كليه پيشنهادهاي تغيير و اصلاح طرحهاي اجرايي و تفصيلي واصله از مناطق يا ساير واحدها و سازمانهاي تابعه شهرداري
-صدور بخشنامه و دستورالعملهاي مربوط به نحوه اجرايي دقيق طرح تفصيلي مصوب شهر به منظور وحدت رويه در كليه مناطق شهرداري
-برنامه ريزي به منظور تهيه وتدوين دستورالعملهاي مربوط به ضوابط و معيارهاي طراحي شهري ومعماري
-بررسي طرحهاي تفصيلي شهري و تهيه و تنظيم لوايح و پيشنهادات به منظور تصويب طرحهاي تفصيلي
-انجام ساير وظايف محوله طبق دستور ما فوق
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.