مجموعه ضوابط وضع موجود شهرداري يزد

مجموعه ضوابط وضع موجود شهرداري يزد
 
فهرست                                                                                                             
 1-  حوزه مسكوني  
      1-1- كليات حوزه هاي مسكوني
   (واقع در محدوده طرح تفصيلي شهر يزد)                                                                     
 
 
2-1- ضوابط حوزه هاي مسكوني باتراكم زياد
1-2-1- تک واحدی و دو واحدی
2-2-1- آپارتماني و مجتمع مسكوني
3-1- حوزه اراضي باغات
4-1- تصميمات مربوط به تسهيلات
 
5-1-تفكيك باغ و باغ وخانه
6-1- ضوابط عمومي احداث بنا در حوزه مسكوني
7-1- متفرقه
1-7-1پروانه زمينهاي مشاع
 
2-7-1- نماسازي بافت جديد
3-7-1- پاركينگ ها
4-7-1  نوار سبز حاشيه اي
.5-7-1- گذربندي
6-7-1- فضاي باز
7-7-1 دور برگردان
8-7-1- تخلفات ساختماني
2-حوزه های آموزشی
3-حوزه هاي پيشگيري و درمان
4-حوزه هاي تجاري و بازرگاني
5- حوزه هاي صنعتي و كارگاهي
 
6- حوزه هاي فضاي سبز
 
7- ضوابط و آئین نامه های مربوط به راسته مرکزی شهر
8- ضوابط حوزه استحفاظی
 
 
(( ضوابط وآئين نامه هاي ويزه ))
 1- حوزه مسكوني
1-1             – كليات در مورد حوزها مسكوني (واقع در محدوده طرح تفصيلي)
حوزه هاي مسكوني آن قسمت از اراضي شهر هستند كه به احداث مسكن اختصاص يافته و بسته به شرايط ، تراكم جمعيتي متفاوتي براي آنها پيش بيني شده است كه به طور كلي شامل مواردزير مي باشد . يادآورمي گردد با توجه به محله بندي شهر كه براي هر يك از آنها به طور جداگانه شناسنامه اطلاعاتي تهيه شده ، جمعيت هاي پيشنهادي دقيق تر مشخص گرديده است . استفاده غيرمسكوني دراين حوزه ها در حد ضوابط و مقررات اعلام شده مجاز مي باشد .
- تراكـــم ويــــزه با جمعيتي حدود 35    الي 39 نفر
- تراكم خيلي كم با جمعيتي حدود 40   الي    69 نفر
- تراكـم متوســط با جمعيتي حدود 100 الي 124 نفر
- تراكـــم زيــــاد با جمعيتي حدود 125 الي 150 نفر
-تبصره 1- ضوابط مطرح شده، شامل باغات واقع در حوزه هاي مسكوني مذكور نبوده، با توجه به اهميت حفظ و نگهداري آن ، ضوابط جداگانه اي تدوين گرديده است كه تحت عنوان ضوابط حوزه اراضي باغات ذكر خواهد شد .
ضوابط و آئين نامه هاي مربوط به سرانه قطعات زمين مسكوني و احداث بنا در بخش تعاوني و مجتمع مسكوني و واحدهاي مسكوني تك واحدي تدوين گرديده است . از آنجائيكه هدف طرح در جهت كمتر تفكيك شدن اراضي يا مجتمع سازي و تشكيل تعاوني هاي مسكن مي باشد لذا ضمن ملزم ساختن بخشهاي خانه سازي سازمان هاي دولتي و خصوصي به قبول ضوابط و آئين نامه هاي تعاوني و احداث واحدهاي مسكوني به صورت مجتمع ، امتياز هائي نيز جهت تشويق شهروندان به تجميع قطعات تفكيكي و ساخت مشاعي در نظر گرفته شده است .
در مجتمع هاي مسكوني و تعاوني هاي مسكن تعداد واحدهاي مسكوني مطلوب در هر مجتمع بر اساس ضريبي از واحدهاي مسكوني سازنده يك بلوك مسكوني( 81 تا 12 واحد) مي باشد .
 
تفكيك عرصه با رعايت ضوابط طرح تفصيلي با يك درجه تعديل تراكم در كليه مناطق بر اساس مصوبه شوراي اسلامي (شماره مصوبه) به شرح ذيل عمل گردد :
-         تراكم زياد حداقل سطح قطعه       150 مترمربع
-         تراكم متوسط حداقل سطح قطعه   175 مترمربع
-         تراكم كم حداقل سطح قطعه        200 متر مربع
-         تراكم خيلي كم و ويژه حداقل سطح قطعه 250 مترمربع
تبصره 1- ضوابط مطرح شده شامل باغات واقع در حوزه هاي مسكوني مذكور نبوده با توجه به اهميت حفظ و نگهداري آن ، ضوابط جداگانه اي تدوين گرديده است كه تحت عنوان ضوابط حوزه اراضي باغات ذكر خواهد شد .
ضوابط و آئين نامه هاي مربوط به سرانه قطعات زمين مسكوني و احداث بنا در بخش تعاوني و مجتمع مسكوني و واحدهاي مسكوني تك واحدي تدوين گرديده است . از آنجائيكه هدف طرح در جهت كمتر تفكيك شدن اراضي يا مجتمع سازي و تشكيل تعاوني هاي مسكن مي باشد لذا ضمن ملزم ساختن بخشهاي خانه ساززي سازمان هاي دولتي و خصوصي به قبول ضوابط و آئين نامه هاي تعاوني و احداث واحدهاي مسكوني به صورت مجتمع ، امتياز هائي نيز جهت تشويق شهروندان به تجميع قطعات تفكيكي و ساخت مشاعي در نظر گرفته شده است .
-     در مجتمع هاي مسكوني و تعاوني هاي مسكن تعداد واحدهاي مسكوني مطلوب در هر مجتمع بر اساس ضريبي از واحدهاي مسكوني سازنده يك بلوك مسكوني 81 تا 12 واحد مي باشد
 
2-1- ضوابط حوزه های مسکونی با تراکم زیاد
با توجه به مصوبه شورا مبني بر اعمال تراكم زياد در كليه مناطق، با توجه به ضوابط تراكم زياد طرح تفصيلي به شرح ذيل ملاك عمل براي كليه منطق قرار گيرد :
- حداقل سطح قطعه تفکیکی و افزار در این حوزه 150مترمربع می باشد.
- حداکثر سطح زیر بنای مجاز در طبقه همکف نباید از 60درصد سطح قطعه در موارد زیر تجاوز نماید(درصورت داشتن شرايط سه گانه مصوبه شوراي شهر بند 2 مورخ 26/11/87  حداكثر زيربنا تا 70 درصد ميتواند تغيير كند):
- پیش بینی یک محل پارک به ازاء هر واحد مسکونی الزامی است.
1-2-1- تک واحدی و دو واحدی:
- تراکم ساختمانی مجاز 120 درصد می باشد.
- حداکثر سطح زیر بنا در طبقه همکف 60 درصد سطح کل قطعه زمین می باشد.
- حداکثر تعداد طبقات مجاز به استثنای زیر زمین 2 طبقه می باشد.
- براي صدور مجوز دو واحدي با حد اقل سطح 150 متر مربع،فضاي باز حداقل 30 متر منظور گردد
-مقرر گرديد جهت صدور پروانه بر اساس بند 2 مصوبه مورخ 26/11/87 شورا شهر 120% تراكم اقدام شود .
-در خصوص سطح اشغال ساختمانهاي مسكوني ويلايي مقرر گرديد طبق مصوبه اخير شوراي اسلامي شهر اقدام شود.
- در مجوزهاي تك واحد ، چند خانواري و آپارتماني تنها يك مسير دسترسي از معبر به پاركينگ با عرض حداكثر 3 متر كه صرفاً جهت دسترسي به پاركينگ استفاده شود جزء فضاي باز محسوب گردد.
-     در خصوص پيش روي ساختمانها در طبقه اول كه بر اساس بند 2 مصوبه مورخ 26/11/87 شورا شهرسطح اشغال همكف 70% مجوز داده شده ، پيش روي طبقه اول نيز به اندازه 60% مشروط به رعايت تراكم 120% ، با رعايت آئين نامه 2800مجاز مي باشد. مجاز مي باشد.
 
2-2-1- آپارتمان و مجتمع مسکونی
- حداقل سطح قطعه برای احداث 3 واحد و بیشتر، 300 مترمربع می باشد و به ازای افزایش هر خانوار (واحد آپارتمان) 100 مترمربع به سطح قطعه باید افزوده شود. (به ازای هر خانوار 100 مترمربع زمین الزامی است)
- تراکم ساختمانی حداکثر 140 درصد سطح قطعه می باشد.
- حداقل فضای باز یا آزاد در مجتمع های مسکونی 3 و 4 واحدی 45 درصد سطح کل قطعه می باشد.
- حداقل فضای باز یا آزاد در مجتمع های مسکونی5 واحد و بیشتر 50 درصد سطح کل قطعه می باشد.
- حداکثر تعداد طبقات مجاز 4 طبقه می باشد.
-فاصله بلوكهاي آپارتماني در يك مجتمع آپارتماني چند بلوكي بر اساس ضوابط شوراي عالي شهرسازي به شرح ذيل مي باشد.
-     در جهت مطلوب نورگيري 5/1 برابر ارتفاع بلوك ، كه از روي پيلوت يا زيرزمين ( در صورت نداشتن پيلوت از روي زير زمين )محاسبه مي گردد.
-     در ساير جهات در صورت نورگيري ، فاصله يك برابر ارتفاع بلوك بلندتر كه از روي پيلوت يا زيرزمين( در صورت نداشتن پيلوت از روي زير زمين )محاسبه مي گردد.
-مقرر گرديد حداقل مساحت خالص هر واحد مسكوني آپارتماني 60 متر مربع منظور گردد به استثناء مشاعات
-كاربري پيلوت : پاركينگ ، انباري و تأسيسات و در صورت نياز مي تواند حداكثر 20% سطح پيلوت به عنوان سالن اجتماعات يا لابي يا سرايداري يا محل بازي بچه ها منظور گردد.
-در صورت تأمين نور و تهويه و تأسيسات مناسب مي توان فضاهاي رفاهي ، ورزشي در زيرزمين تأمين گردد.
-پيش بيني فضايي تحت عنوان اتاقك زباله ( به استناد دستورالعمل شماره 310/5393 مورخ 16/02/85 شهرداري ) كه جزء زيربنا و تراكم و سطح اشغال محاسبه نمي شود .
-ساختمان نگهباني با حدكثر زير بناي 15 متر مربع منظور گردد كه به عنوان سطح اشغال محاسبه ولي جزء تراكم محسوب نمي شود .
-مقرر گرديد ارتفاع طبقات از كف تا كف طبقه بعدي در واحدهاي آپارتماني و چند خانواري حداكثر 5/3 متر لحاظ گردد و در خصوص پيلوت تراز صفر صفر تاكف تمام شده حداكثر 80/2 متر منظور شود
-براي ساختمانهاي بالاي سه طبقه تعبيه آسانسور الزامي مي باشد كه ظرفيت آن بر اساس تعداد واحد و مقررات ساختمان تعيين مي گردد.
-پاركينگ ميهمان جزء فضاي باز محسوب مي شود و از سند خارج نمي شود .
-مقرر گرديد در خصوص فضاي باز مبناي توافقات 30 مترمربع به ازاي هر واحد در نظر گرفته شود و طبق مصوبه شورادر متن توافق و نامه ارسالي به كميسيون ماده 5 قيد و ملاك عمل جهت صدور پروانه رأي كميسون ماده 5 مي باشد.
 
3-1 - حوزه اراضی باغات:
4-1- تصمیمات مربوط به تسهیلات :
- حداقل های ذکر شده در بندهای فوق در هر صورت فقط 10 درصد می توانند تقلیل یابند.
در مورد حوزه تراکم ویژه مشروط به مشاع بودن ملک قبل از تاریخ تصویب طرح درشورای شهرسازی استان (21/5/63) فقط به منظور افراز (سهم الارث) حداقل سطح تفکیک قطعه می تواند به یک هزار مترمربع تقلیل یابد.
تبصره: ساختارهای مسکونی وضع موجود زیر حد نصاب در کمیته فنی بررسی گردد.
- با توجه به مشکلات واگذاری زمین و از طرف سازمان اوقاف و اداره کل زمین شهری جهت احداث مسکن، مقرر گردید اراضی دولتی و وقفی (بایر و موات و دایر) واقع در هر یک از حوزه های تراکمی از مقررات این بند مستثنی و با حداقل سطح 250 مترمربع قابل تفکیک باشد.
- نسبت عرض قطعه به طول آن نباید از کمتر باشد. همچنین حداقل عرض در قطعات تفکیکی نباید از هفت متر کمتر باشد. موارد استثنایی در کمیته فنی بررسی گردد.
- رعایت جهت مطلوب در تفکیک قطعات الزامی است.
(جهت مطلوب: قطعاتی که طول آن به موازات جهت شمال به جنوب میل آن به طرف شرق حداکثر تا 30 درجه می باشد).
- راضي كه درخواست تفكيك و تعديل تراكم در مناطق چهارگانه كه ميبايست از طريق كميسيون ماده 5 حلو فصل گردد رعايت ضوابط طرح تفصيلي الزامي ميباشد.
- اسنادي كه از طريق مواد 147 و 148 توسط اداره ثبت اسناد و املاك تا تارخ صدور سند در مورخه با هرگونه عرصهاي در هر تراكمي صادر گرديده باشد مورد ملاك دستورالعمل  شوراي شهر ميباشد.
-در صورتيكه يكي از قطعات تفكيكي در حد 10% زير حد نصاب تفكيكي قرار گيرد قابل پذيرش است.
5-1 تفکیک باغ و باغ و خانه
6-1- ضوابط عمومی احداث بنا در حوزه های مسکونی
1- احداث ساختمان در یک، دو، سه و چهار جبهه از زمین و یا در وسط آن در طبقه همکف (مشروط به رعایت درصد مجاز سطح اشغال) تا ارتفاع 5 متر مجاز می باشد.
2- احداث زیرزمین برای کلیه واحدهای مسکونی مجاز است و سطح آن به هیچ وجه نباید از سطح زیربنای طبقه همکف تجاوز نماید مگر راه پله و یا شیب ارتباطی طبقه همکف به زیرزمین که جز زیربنا محسوب نخواهد شد.
3- احداث ساختمان در طبقه اول حداکثر در 60% طول زمین مجاز می باشد، درصورت داشتن شرايط سه گانه مصوبه شوراي شهر به شماره       مورخ    حداكثر زيربنا تا 70 درصد ميتواند تغيير كند.
4- پیش آمدگی و احداث ساختمان در داخل قطعه و در طبقه اول و طبقات بالاتر مازاد بر طول مجاز در ارتفاع بالاتر از ارتفاع مجاز دیوار همسایه (قطعه مجاور) و با رعایت حداکثر سطح زیربنای مجاز محسوب می شود که میزان پیش آمدگی در داخل میزان 2 متر و با رعایت حقوق اشرافیت و همجواری بلامانع می باشد.
5- پیش آمدگی بنا در داخل معابر عمومی مشروط به رعایت حریم های مربوط به برق فشار قوی در صورتی مجاز کمحسوب می شود که میزان پیش آمدگی در داخل معبر عمومی از بر دیوار خارجی بنا حداکثر 5/1 متر باشد. رعایت اصول ایمنی، بدون احداث پایه نگهدارنده در معبر الزامی است.
6- احداث پیش آمدگی در داخل معیر عمومی در گذر و معابری که مسیر عبور پیاده از سواره جدا نگردیده است مجاز نمی باشد.
7- پیش آمدگی روی قسمت پخی گذر مشروط به رعایت سایر موارد به میزان حداکثر 5/1 متر عمود بر پخی گذر بلامانع می باشد.
8- پیش آمدگی آخرین سقف ساختمان به عنوان آفتاب گیر و سایه بان به عمق حداکثر 5/1 متر مجاز می باشد و مشروط به اینکه از زیر آن به عنوان بالکن استفاده نگردد، جز زیربنا محسوب نمی گردد.
9- حداقل ارتفاع کوتاه ترین قسمت زیر سقف پیش آمدگی در معابر تا کف پیاده رو به هیچوجه نباید از 5/3 متر کمتر باشد.
10- در مورد پیش آمدگی پاگرد فقط در بالای درب ورودی به میزان حداکثر یک متر عمق و با عرض داخلی حداکثر 5/2 متر از داخل راه پله. مشروط به اینکه در این قسمت معبر مسیر پیاده از سواره با حداقل عرض 5/1 متر جدا گردیده باشد، مجاز است.
حداقل ارتفاع زیر سقف این قسمت تا کف پیاده رو به هیچ وجه نباید از 5/2 متر کمتر باشد. سطح آن جز زیر بنامحاسبه خواهد شد.
11- سطوح پیش آمدگی مطابق ضوابط با درصدهای تعیین شده، جز سطوح زیر بنا محاسبه خواهد شد.
- پیش آمدگی دو و سه طرف باز، 2/1 مساحت آن جز زیر بنا محاسبه خواهد شد.
- پیش آمدگی یک طرف باز، مساحت آن جز زیر بنا محاسبه خواهد شد.
12- هر واحد مسکونی علاوه بر فضاهای زیست (اتاق) باید دارای مستراح دستشویی حمام و آشپزخانه باشد.
13- رعایت اصول بهداشت ساختمان از نظر نور، تهویه و عایق بندی الزامی است.
14- رعایت اصول ایمنی در ساختمان و تاسیسات فنی آن الزامی است.
15- اتاق های اصلی باید دارای نور و تهویه مستقیم باشن. در این مورد احداث حداقل یک پنجره با سطح حداکثر 4/1 سطح اتاق با حداقل عرض 5/1 متر سطح و 2 مترمربع الزامی است.
1-15-OKB با توجه به مصوبه مورخ 16/12/84 كميسيون ماده 5 اقدام گردد . در ضمن فاصله 4/1- 7/1 ثابت و از شيشه مات استفاده شود .
 
16- عناصر بهداشتی (مستراح - دستشویی- حمام) و آشپزخانه می بایست جهت تامین نور و تهویه خود از حیاط خلوت و یا نورگیری و روزنه مستقل استفاده نمایند.
17- در صورت استفاده از حیاط خلوت مشروط به رعایت موارد زیر سطح آن جز زیر بنا محاسبه نخواهد شد:
- در ساختمان های یک طبقه با حداقل سطح 6 متر مربه و به عرض حداقل 5/1 متر.
- در ساختمان های دو طبقه با حداقل سطح 9 مترمربع و عرض حداقل 5/2 متر.
- در ساختمان های سه طبقه و بیشتر با حداقل سطخ 12 مترمربع و عرض حداقل 3 متر.
18- نورگیر و فضاهای باز داخلی ساختمان در صورتی جز جز فضای باز محسوب خواهد شد که مساحت آن حداقل 10% سطح زیر بنا با عرض حداقل 5/2 متر باشد. در این صورت سطح آن جز تراکم ساختمان محاسبه نخواهد شد.
19- در خصوص كرسي كليه ساختمانها بدون درنظر گرفتن كرسي ساختمانهاي مجاور مقرر گرديد بر اساس  مصوبه 11/2/81 كميسيون ماده 5 به ارتفاع 5/1 متر اجراء گردد.
20- در صورتی که ارتفاع نورگیر و فاصله زیر سقف زیرزمین از شیب متوسط سطح معبر مجاور بیش از 90% متر باشد، 50% مساحت ان جز زیربنای کل طبقات محاسبه خواهد گردید. در غیر اینصورت سطح زیرزمین جز زیر بنا محاسبه نخواهد شد.
21- احداث پاسیو در داخل ساختمانها به هیچ وجهتوصیه نمی شود. احداث پاسیو با سقف شیشه ای به کلی ممنوع است.
22- ارتفاع دیوار حیاط مجاور معبر عمومی حداقل 5/2 متر و مشروط به رعایت مسائل ایستایی 5 متر می باشد.
1-22- ارتفاع ديوار حياط مجاور همسايه 5/2 – 5/3 متر بر اساس مصوبه كميسيون ماده 5 بند10 مورخ 02/12/84 اقدام شد.
2-22- مبناي ارتفاع ديوار مجاور همسايه از كف معبر اصلي مجاور پلاك عمل شود .
3-22- رعايت اشرافيت در قسمت تراس الزامي است .
4-22- ديوار سمت حياط مجاور معبر عمومي طبق ضوابط طرح تفصيلي اقدام شود.
5-22- ارتفاع ديوار مجاور حياط خلوت با رعايت مسا ئل ايستائي و آئين نامه 2800 تا ارتفاع 5 متر بلامانع ميباشد.
 
23- ارتفاع مجاز کف پشت بام از کف معبر در ساختمان های یک طبقه حداکثر 5 متر و احداث جان پناه با حداقل یک متر و حداکثر دو متر ارتفاعاز کف بام مجاز می باشد.
25- ارتفاع مجاز کف پشت بام از کف معبر در ساختمان های 2 طبقه مسكوني اسكلت فلزي حداکثر 5/8 متر وساختمانهاي با مصالح بنايي 8 متر و احداث جان پناه با حداقل یک متر ارتفاع مجاز می باشد حداکثر ارتفاع با محاسبه جان پناه در ساختمان های 2 طبقه به تر تيب فوق الذكر  5/9  و 9 متر می باشد.( يرزمين،همكف،طبقه اول-باتوجه به بند 36 مصوبه كميسيون ماده 5 مورخ 21/12/84).
26-به ازا افزایش طبقه دیگر، سه متربه حداکثرهای فوق افزوده خواهد شد.
27- در ساختمان های مسکونی که حداکثر ارتفاع آن از 9 متر تجاوز نماید در صورتی که در بر آن حیاط اصلی (فضای باز) قطعه مجاور قرار داشته باشد، به منظور تامین حداقل نور طبیعی برای ساکنین، عقب نشینی به اندازه دو برابر افزایش ارتفاع مازاد بر 9 متر ارتفاع از ضلع مجاور (فقط در قسمت طول مشترک با دیوار حیاط) الزامی است. مبنای محاسبه ارتفاع در این قسمت تراز متوسط کف حیاط اصلی مجاور خواهد بود.
28- احداث محلی جهت پارک اتومبیل و بازی بچه ها و عملکردهای مشابه در طبقه همکف و یا زیرزمین مشروط به رعایت موارد و مقررات زیر، مجاز می باشد.
با توجه به شرایط اقلیمی، اطراف آن باید بصورت بسته طراحی شود که در صورت تمایل فقط از طرف حیاط می تواند بصورت باز در نظر گرفته شود.
- در صورت احداث آن در زیرزمین که به هیچ عنوان نباید شیب ورودی آن از پیاده رو و معبر مجاور تامین گردد، چنانچه ارتفاع زیر سقف از کف معبر مجاور حداکثر 90% متر و ارتفاع کف آن از سطح کف معبر مجاور حداقل یک متر باشد در محاسبات تراکم ساختمانی، سطح ان جز زیربنا محاسبه نخواهد شد، مشروط به اینکه ارتفاع کف تا زیر سقف مفید از 20/2 متر تجاوز ننماید.
- در صورت احداث آن در طبقه همکف مشروط به اینکه ارتفاع کف تا سقف ان از 20/2 متر تجاوز ننماید، 50 درصد سطح آن جز زیر بنا محاسبه خواهد شد.
29- احداث راه پله بهمنظور دسترسی سطح پشت بام آخرین طبقه با حداکثر 15 متر مربع سطح مجاز آن از کف پشت بام 5/2 متر می باشد. در غیر اینصورت سطح آن جز تراکم ساختمانی محاسبه خواهد گردید.
 
30- احداث بنا در قطعات موجود زیر حد نصاب:
قطعات موجود دارای سند شش دانگ با سطح زیر حد نصاب واقع در حوزه های کاربری مسکونی در تراکم های مختلف (به جز باغات) مشروط به رعایت نکات زیر، شهرداری می تواند نسبت به صدور مجوز احداث ساختمان عمل نماید. پلاک های مشاعی در این گونه موارد پس از تجمیع و تبدیل به یک سند شش دانگ اقدام خواهد شد.
- حداقل سطح قطعه مورد نظر از 75% حداقل سطوح تعیین شده برای تفکیک قطعه در تراکم های مربوطه کمتر بنوده و حداقل عرض قطعه کمتر از 6 متر نباشد.
- تاریخ تفکیک پلاک فوق مربوط به قبل از تصویب طرح جامع (تجدید نظر) در شهر یزد بوده است.
- با توجه به ضوابط و مقررات فاصله زمانی ابلاغ طرح جامعمصوب و ابلاغ طرح تعطیلی و با مجوز قانونی تفکیک شده باشد.
- در مورد پلاک هایی که به علت احداث و یا تعریض خیابان و معبر سطوح آن به حداقل تفکیک قطعات نرسد، بدیهی است سطح اینگونه قطعات حداقل75% سطح تعیین شده در تراکم های سه گانه را باید دارا باشد.
- در موارد استثنایی صدور مجوز موکول به ارائه گزارش توجیهی در کمیته فنی رسیدگی به مسائل طرح تفصیلی قابل بررسی بوده، در غیر این صورت طبق ضوابط طرح، پلاک فوق با پلاک مجاور تجمیع و یا در اختیار شهرداری باید قرار بگیرد.
تبصره: برای احتراز ازموارد مربوط به احداث مغازه به صورت بی رویه و غیر اصولی در باقیمانده پلاک هایی که سطح آن کمتر از حد نصاب مجاز برای احداث واحد مسکونی می باشد، مقرر شد در موقع طراحی خیابان ها پلاک های باقیمانده کمتر از حد نصاب تعیین شده طبق حداقل تفکیک قطعات برای حوزه های مسکونی کلا در طرح احداث خیابان در نظر گرفته شوند.
 
7-1- متفرقه:
ضوابط تکمیل و یا اضافه اشکوب در ساختمان های مسکونی وضع موجود:
ساختمان های مسکونی که تا زمان ابلاغ طرح تفصیلی با مجوزهای قانونی در سطح شهر احداث گردیده اند. در صورت تمایل به تکمیل و یا احداث ساختمان جدید بر روی آن مشروط به رعایت موارد زیر و اخذ مجوز لازم از شهرداری می توانند اقدام نمایند.
بدیهی است در اینگونه موارد، تایید مهندس ذیصلاح در مورد امکان افزایش ساختمان بر روی وضع موجود الزامی است.
- در انطباق با ضوابط اعلام شده در حوه های مسکونی با تراکم های مشخص شده بر روی نقشه ها و یا شناسنامهع ها محله هایی که موقعیت پلاک مذکور بر روی آن قرار دارد.
- رعایت حقوق عدم اشراف به همسایه های مجاور پلاک.
- رعایت حداکثر سطوح مجاز اعلام شده زیر بنا در طبقه همکف. رعایت درصدهای ذکر شده مربوط به حداقل سطوح فضای باز یا آزاد که به هیچ وجه نباید از 40 درصد سطحقطعه کمتر باشد.
- پیش بینی یک محل پارک اتومبیل به ازا هر واحد مسکونی موجود و یک پارکینگ اضافه به ازا هر واحد مسکونی که اضافه می شود، الزامی است.
- پرداخت ارزش افزوده ای معادل حداقل 50 درصد قیمت منطقه ای زمین اختصاص یافته به منظور زیر بنای جدید به شهرداری.
-مقرر گرديد در خصوص تراكم نيم طبقه طبق ضوابط طرح تفصيلي اقدام شود به استناد بند 28 و تبصره ذيل آن مربوط به كميسيون ماده 5.
-در صورتي كه زير تراس فضاي زيرزمين باشد مشروط به رعايت زيربناي مجاز 10% از سطح كل مساحت زمين مي تواند تراس باشد .
 
-در خصوص نحوه محاسبه زيربناي ساختمانهاي دوبلكس مقرر گرديد بر اساس متن نامه شماره 310/48106 مورخ 23/12/81 شهرداري اقدام شود.
-براي ساختمانهاي بالاي سه طبقه تعبيه آسانسور الزامي مي باشد كه ظرفيت آن بر اساس تعداد واحد و مقررات ساختمان تعيين مي گردد.
 
1-7-1پروانه زمينهاي مشاع :
-         در خصوص صدور روانه بر روي زمينهاي مشاعي پس از ارائه مدارك مورد نياز به شرح ذيل تصميم گيري شد :
الف) در خصوص زمينهايي كه داراي تقسيم نامه رسمي مي باشند با رعايت ضوابط طرح تفصيلي و تعديلهاي مصوبه شورا در مورد حدنصاب تفكيكي و اخذ تعهد مشاعي پروانه صادر گردد.
ب) در خصوص زمينهاي داراي تقسيم نامه عادي كه در برگذرهاي مرجود و يا گذرهاي تثبيت شده در محل قرار دارند و با اخذ تعهد مشاعي و رعايت ساير ضوابط پروانه صادر گردد.
2-7-1- نماسازي بافت جديد :
-         مقرر گرديد در خصوص نماي ساختمانها رعايت مصوبات شوراي شهر و كميسيون ماده 5 و طرح تفصيلي لحاظ گردد.
               ضمناً علاوه بر ضوابط طرح تفصيلي استفاده از مصالح سنگي به ميزان 20% سطح كل نما با
              رعايت اصول فني بلامانع ميباشد.
             پيشنهاد گرديد استفاده از نماهاي سنگي غير صيقلي روشن و ساير اندودهاي جديدكه صيقلي و      
             جاذب حرارت نباشند مجاز گردد.
-     نماهاي ساختمانهايي كه مشرف به حياط مجاور و هرگونه جداره يا نمايي كه از فضاي شهري ديد داشته باشند با مصالح مناسب توسط مالك نماسازي شوند و از صدور پايان كار قبل از تكميل كليه نماها خودداري گردد.
 
 
3-7-1- پاركينگ ها :
-     در خصوص پاركينگهاي بر معبر مقرر گرديد با توجه به اينكه موضوع بيشتر در كميسيون توافقات مناطق و نواحي تصميم گيري مي شود جداگانه جمع بندي و رويه مناسبي ارائه گردد.
-         نحوه تأمين پاركينگ ، محاسبه تعداد و ميزان پاركينگ بر اساس ضوابط طرح تفصيلي اقدام گردد.
-     ملاك محاسبه تعداد پاركينگ تأمين شده بر معبر 25 مترمربع براي هر واحد (پس از رعايت گذربندي و پخي)  مي باشد.ضمناً در صورتيكه فضاي مانور وگردش پاركينگ از خود ملك باشد چيدمان استاندارد قابل قبول مي باشد.
-     در خصوص نحوه محاسبه تعداد پاركينگ مقرر گرديد به استناد مصوبه كميسيون ماده 5 مورخ 25/10/86 بند 2 اقدام گردد . توضيح اينكه مشاعات (رواق ، راهرو ، ورودي) جزو محاسبه پاركينگ منظور نگردد.
-     جهت محاسبه پاركينگ ، كاربري هاي تجاري در طبقات براساس ضوابط پاركينگ مغازه عمل گردد و در صورتيكه كاربري دفاتر تجاري و غيره قيد گردد بر اساس ضابطه مربوطه عمل شود
- پيشنهاد گرديد در خصوص نحوه محاسبه پاركينگ انبارهاي تجاري در صورتي كه انبارها هم تراز با تجاري باشند به عنوان توسعه تجاري محسوب و محاسبات پاركينگ بر اساس كاربري تجاري انجام شود و در صورتي كه انباري مستقل در زيرزمين پيش بيني گردد محاسبه پاركينگ براساسضوابط انبارها انجام گرددو لذا در خصوص كاربري انبار به طور كامل از ضوابط انبارها استفاده مي شود.
 
4-7-1     نوار سبز حاشيه اي : در مورد پلاكهايي كه مشمول كاربري نوار سبز يا طبق مصوبه كميسيون ماده 5 مشمول فضاي سبز و پاركينگ مي گردند مقرر گرديد به استناد مصوبه شوراي شهر 50% مساحت پس از رعايت ضوابط گذربندي و پخي به عنوان پاركينگ بر معبر لحاظ گردد
-مقرر گرديد در خصوص پاركينگ كارگاهها در فضاي سطح اشغال ساخت منظور شود و حريم حفاظتي كارگاه و فضاي سبز در 50% باقيمانده منظور شود و ساير كاربريها بر اساس طرح تفصيلي شهر يزد اقدام گردد.
.5-7-1- گذربندي :
طول پخي : جهت گذرهاي بالاي 15 متر (هر دو گذر بالاي 15 متر) بر اساس جدول پخي طرح تفصيلي و بادر نظر گرفتن عرض كامل شبكه و جهت گذرهاي 15 متر و كمتر ( يكي از گذرها زير 15 متر باشد مشمول مي گردد) بر اساس مصوبه شورا مورخ 13/10/82 بند 2 به اندازه يك دهم مجموع عرضكامل دو گذر محاسبه گردد.
- مقررگرديد درخصوص تعيين عرض گذرهاي خارج از محدوده تا حريم شهر به استناد مصوبه مورخ 25/2/75 كميسيون ماده 5 يك درجه بالاتر از ضوابط شبكه هاي طرح تفصيلي شهر يزد اقدام گردد.
- درخصوص تعيين و تشخيص عرض گذرهاي وضع موجود طبق ضوابط طرح تفصيلي اقدام شود توضيح اينكه كوچه‌ي احداثي كه از يك طرف عقب نشيني مي شود وطرف مقابل حق استفاده نداشته باشد طبق مصوبه شواري شهر اقدام شود
گذرهاي بافت توسعه آينده:
گذرهاييكه در زمان تصويب طرح تفصيلي شهر يزد موجود نبوده وپس از آن احداث شده يا خواهد شد تلقي مي گردد گذرهاي وضع موجود: گذرهايي كه قبل از تصويب طرح تفصيلي شهر يزد موجود دانسته است(ملاك تشخيص آنها نقشه هاي هوايي سال 1365 شهر يزد و مدارك مربوطه جهت كارشناسي مي باشد)
- درخصوص گذرهايي كه فاقد طرح اجرايي هستند.
مقرر گرديد كليه گذرها با عرضي بالاي 12 متري كه پوسته آنها در طرح تفصيلي شهر يزد مشخص شده مي بايست از حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرهاي مركز استعلام شود و گذرهاي 12 متر و كمتر توسط منطقه اعمال شود..
توضيح اينكه درخصوص گذرهاي زير 12 متري در موارد خاص مي بايست توسط منطقه تشخيص و از حوزه معاونت شهرسازي و معماري استعلام شود .
- درخصوص عرض گذرهايي كه طول آنها بواسطه تفكيك و غيره افزايش مي يابد مقرر شد عرض كوچه در طول توسعه يافته، براساسضوابط توسعه آينده ( طول كل كوچه مجموع طول قبلي وافزايش يافته) محاسبه گردد.
توضيح اينكه قسمت بافت موجود(كه تعريض آنها براساس عرض و طول اوليه صورت گرفته) نيز براساس طول كل كوچه محاسبه خواهد شد ودر مراجعه بازسازي بعدي بايد تعريض گردد
6-7-1- فضاي باز
پاركينگ ميهمان جزء فضاي باز محسوب مي شود و از سند خارج نمي شود
مقرر گرديد در خصوص فضاي باز مبناي توافقات 30 مترمربع به ازاي هر واحد در نظر گرفته شود و طبق مصوبه شورادر متن توافق و نامه ارسالي به كميسيون ماده 5 قيد و ملاك عمل جهت صدور پروانه رأي كميسون ماده 5 مي باشد.
-حداقل فضاي باز يا آزاد در مجتمع هاي مسكوني 3 و 4 واحدي 45 درصد سطح كل قطعه مي باشد .
-حداقل فضاي باز يا آزاد در مجتمع هاي مسكوني 5 واحد بيشتر 50% سطح كل قطعه مي باشد
7-7-1 دور برگردان
1- درخصوص تعريض دور برگردان پيشنهادي در طرح تفصيلي مقرر گرديد براساس مصوبه شوراي شهر (تعريض از طرفين) اقدام گردد.
2- مقررگرديد درخصوص ابعاد دور برگردان به شرح ذيل اقدام گردد.
براي گذرهاي بن بست كمتر از 12 متر تعبيه دور برگردان الزامي مي باشد.
طول دور برگردان 2 برابر عرض گذر ( متناسب با طرح تفكيكي ارائه شده)
عرض دور برگردان 5/1 برابر عرض گذر (متناسب با طرح تفكيكي ارائه شده)
 
 
8-7-1- تخلفات ساختماني
در خصوص محاسبه زيربناي زائد بر تراكم و در حد تراكم ساخت و سازهاي غيرمجاز جهت اعلام به كميسيون ماده 100 مقرر شد در صورتيكه در كاربري مجاز ساخت و ساز شود بر مبناي ساخت زمين در تصرف و ضوابط طرح تفصيلي تراكم آن محاسبه شود و مازاد بر آن زائد بر تراكم لحاظ گردد
 
2- حوزه های آموزشی
ضوابط و مقررات تدوین شده برای کلیه عملکردهای آموزشی در حوزه های مربوط بر مبنای مقیاس های مطلوب در تقسیمات کالبدی شهر ارائه می گردد.
در صورتی که شرایط ویژه ای در تقسیمات شهری حاصل گردد و این ویژگی ها منجر به تغییراتی در کمیت و کیفیت مقیاس های مطلوب گردد، رعایت ضوابط و آئین نامه های مندرج در «معیارهای کمی و ضوابط توزیع ساختمان ها و تاسیسات و تجهیزات آموزشی در مجتمع های مسکونی شهری» الزامی است.
کودکستان (4 کلاس، 100 کودک):
- مساحت قطعه تفکیکی 890 مترمربع باید پیش بینی گردد.
زمین مورد درخواست آموزش و پرورش یزد سه هزار مترمربع می باشد.
- حداکثر سطح زیر بنا 45 درصد مساحت کل قطعه زمین می باشد.
- حداکثر تعداد طبقات مجاز به استثنای زیرزمین 1 طبقه می باشد.
- پیش بینی حداقل یک محل پارک به ازا هر 25 کودک جهت پرسنل و خدمات کودکستان الزامی است.
- درصورت احداث زیرزمین، سطح زیر بنای آن از سطح زیربنای طبقه همکف نباید تجاوز نماید.
دبستان (15 کلاس، 525 دانش آموز):
- مساحت قطعه تفکیکی باید حداقل 3500مترمربع باید پیش بینی گردد.
زمین مورد درخواست آموزش و پرورش یزد پنج هزار مترمربع می باشد.
- حداکثر تعداد طبقات مجاز به استثنای زیرزمین 1 طبقه می باشد.
- پیش بینی حداقل یک محل پارک به ازا هر کلاس جهت پرسنل و خدمات دبستان الزامی است.
دوره راهنمایی (18 کلاس، 630 دانش آموز):
- مساحت قطعه تفکیکی برای ساختمان های یک طبقه 6586 مترمربع و برای ساختمان های 2 طبقه 5716 مترمربع است.
زمین مورد درخواست آموزش و پرورش یزد هفت هزار مترمربع می باشد.
- حداکثر سطح زیر بنا در ساختمان های یک طبقه 40 درصد کل مساحت قطعه زمین می باشد.
- حداکثر سطح زیر بنا در ساختمان های 2 طبقه در طبقه همکف 25 درصد کل مساحت قطعه زمین می باشد.
- حداکثر سطح زیر بنا در طبقات در ساختمان های 2 طبقه 50 درصد کل مساحت قطعه زمین می باشد.
- حداکثر تعداد طبقات مجاز به استثنای زیرزمین 2 طبقه می باشد.
- پیش بینی حداقل یک محل پارک به ازا هر کلاس جهت پرسنل و خدمات رسانی به واحد آموزشی و رفت و آمد دانش آموزان الزامی است.
- درصورت احداث زیرزمین، سطح زیر بنای آن از سطح زیربنای طبقه همکف نباید تجاوز نماید.
دوره دبیرستان (24 کلاس، 840 دانش آموز):
- مساحت قطعه تفکیکی برای ساختمان های یک طبقه 10469 مترمربع و برای ساختمان 2 طبقه 9189 مترمربع است.
زمین مورد درخواست آموزش و پرورش یزد ده هزار مترمربع می باشد.
- حداکثر سطح زیر بنا در ساختمان های یک طبقه 40 درصد کل مساحت قطعه زمین می باشد.
- حداکثر سطح زیر بنا در ساختمان های 2 طبقه 25 درصد کل مساحت قطعه زمین می باشد.
- حداکثر سطح زیر بنا در طبقات در ساختمان های 2 طبقه 50 درصد کل مساحت قطعه زمین می باشد.
- حداکثر تعداد طبقات مجاز به استثنای زیرزمین 2 طبقه می باشد.
- پیش بینی حداقل یک محل پارک به ازا هر کلاس جهت پرسنل و خدمات رسانی به واحد آموزشی و رفت و آمد دانش آموزان الزامی است.
- درصورت احداث زیرزمین، سطح زیر بنای آن از سطح زیربنای طبقه همکف نباید تجاوز نماید.
هنرستان:
- مساحت قطعه تفکیکی به ازا هر 800 نفر هنرجو 40000 مترمربع می باشد در صورتی که تعداد هنرجو بیش از 800 نفر باشد، سطح سرانه به همین نسبت حفظ می گردد.
- حداکثر سطح زیر بنا در طبقه همکف 60 درصد سطح کل قطعه زمین می باشد.
- حداکثر سطح زیر بنا در طبقات 100 درصد سطح کل قطعه زمین می باشد.
- حداکثر تعداد طبقات مجاز به استثنای زیرزمین 2 طبقه می باشد.
- پیش بینی حداقل یک محل پارک به ازا هر هنرجو الزامی است.
تذکر: با توجه به درخواست ادارات ذیربط، قطعه زمینی حدود 12 هزار مترمربع بین قاسم آباد و پشت سیلو جهت احداث مجتمع هنرستان های جدید در نظر گرفته شده است. محل بقیه هنرستان های موجود در طرح نفصیلی تثبیت گردیده اند که در صورت تغییر مکان و جابجائی با توجه به شناسنامه تقسیمات کالبدی و نیاز و کمبود سطوح آموزشی، به اینگونه کاربری اختصاص خواهند یافت.
دانشگاه:
- مساحت قطعه زمین تفکیکی حداقل 28 هکتار می باشد.
- مخصات احداث بنا با توجه به نوع رشته تحصیلی و میزان نیازمندی هر رشته به زمین و بنا تعیین می گردد.
- پیش بینی حداقل یک محل پارک به ازا هر 20 دانشجو الزامی است.تذکر: با توجه به واگذاری های چند سال اخیر به منظور احداث دانشگاه بزرگ یزد، متجاوز از 370 هکتار و همچنین احداث دانشگاه آزاد حدود30هکتار که سطوح آن چندین برابر سرانه های پیش بینی شده می باشد. اراضی واگذار شده حداقل برای توسعه 25 سال آینده کافی می باشد.
3- حوزه های پیشگیری و درمان:
ضوابط و مقررات تدوین شده برای کلیه عملکردهای پیشگیری و درمان در حوزه های مربوطه بر مبنای مقیاس های مطلوب در تقسیمات کالبدی شهر ارائه می گردد.
در صورت شرایط ویژه در تقسیمات کالبدی شهر و ایجاد تغییر در کمیت و کیفیت مقیاس های مطلوب رعایت ضوابط و آئین نامه های عام و سرانه های پیش بینی شده الزامی می باشد.
مراکز بهداشت و پیشگیری (در برزن):
- حداقل قطعه تفکیکی 1500 مترمربع می باشد.
- حداکثر سطح زیر بنای ساختمان 60 درصد کل قطعه زمین می باشد.
- حداکثر تعداد طبقات مجاز به استثنای زیرزمین یک طبقه می باشد.
- به ازای هر 60 مترمربع سطح زیر بنا پیش بینی یک محل پارک الزامی است.
- درصورت احداث زیرزمین، سطح آن از سطح زیربنای طبقه همکف نباید تجاوز نماید.
درمانگاه (در ناحیه):
- حداقل قطعه تفکیکی 2500 مترمربع می باشد.
- حداکثر سطح زیر بنای ساختمان 60 درصد کل قطعه زمین می باشد.
- حداکثر تعداد طبقات مجاز به استثنای زیرزمین یک طبقه می باشد.
- به ازای هر 60 مترمربع سطح زیر بنا پیش بینی یک محل پارک الزامی است.
- درصورت احداث زیرزمین، سطح آن از سطح زیربنای طبقه همکف نباید تجاوز نماید.
 
بیمارستان (در منطقه):
- حداقل قطعه تفکیکی برای بیمارستان 2500 مترمربع می باشد.
- حداکثر سطح زیر بنای ساختمان 45 درصد سطح کل قطعه زمین می باشد.
- حداقل 25 درصد از سطح کل قطعه زمین باید به فضای سبز مخصوص بیمارستان اختصاص یابد.
- حداکثر سطح زیر بنای در کل طبقات 120 درصد سطح کل قطعه زمین می باشد.
- حداکثر تعداد طبقات مجاز به استثنای زیرزمین 4 طبقه می باشد.
- حداقل تعداد طبقات مجاز به استثنای زیرزمین 2 طبقه می باشد.
- تعبیه آسانسور در طرح ساختمانی بیمارستان الزامی است.
- پیش بینی ورودی مستقل برای پرسنل و اورژانس جدا از ورودی مراجعین عادی الزامی است.
- پیش بینی حداقل یک محل پارک به ازای هر 10 تخت بیمارستانی الزامی است.
- رعایت کلیه ضوابط و مقررات وزارت بهداری در احداث بیمارستان الزامی است.
تذکر: بیمارستان های موجود در سطح شهر در طرح تفصیلی تثبیت گردیده اند.
توسعه و بازسازی و تکمیل آنها طبق ضوابط اعلام شده امکان پذیر خواهد بود. بدیهی است تخصیص و تجمیع پلاک های مجاور بیمارستان های موجود تا رسیدن به سطح حداقل قطعه، مجاز می باشد که مسئولین ذیربط در تحقق آن مساعدت های لازم و مقتضی را مبذول خواهند فرمود.
 
4- ضوابط حوزه های تجاری و بازرگانی (کلیات):
ضوابط و مقررات تدوین شده برای کلیه عملکردهای تجاری و بازرگانی در حوزه های تجاری بر مبنای مقیاس های مطلوب در تقسیمات کالبدی شهر ارائه می گردد.
در صورت شرایط ویژه در تقسیمات کالبدی شهر و ایجاد تغییر در کمیت و کیفیت مقیاس های مطلوب، رعایت ضوابط و آئین نامه های عام و سرانه های پیش بینی شده الزامی می باشد.
- احداث واحدهای خرده فروشی در مراکز واحدهای همسایگی، محله، برزن ، ناحیه. تنها بر طبق دسته بندی های مندرج در جدول «مشخصات تقسیمات کالبدی شهر» مجاز می باشد.
- احداث واحدهای عمده فروشی و فروشگاه های بزرک تنها در مناطق و مرکز شهر بر طبق دسته بندی های مندرج در جدول «مشخصات تقسیمات کالبدی شهر» مجاز می باشد.
- کل سطح واحدهای تجاری خرده فروشی به نسبت 32/0 درصد در مراکز واحدهای همسایگی، 29/0 درصد در مراکز محلات، 22/0 درصد در مراکز برزن ها و 17/0 درصد در مراکز نواحی توزیع می گردد. کل سطح مورد نیاز با مراجعه به جدول سرانه ها قابل محاسبه است.
- میانگین تعداد واحدهای تجاری در کل شهر به ازای هر 100 نفر یک واحد تجاری محاسبه گردیده است.
ضوابط تجاريها
1- مجتمع ها حداقل مساحت15 متر مربع براي هر واحد بدون منظور نمودن مشاعات، حداقل عرض دهانه واحد تجاري3 متر منظور شود.
- درصورتيكه واحد تحت عنوان دفتر تجاري تفكيك شود حداقل مساحت خالص30 متر مربع در نظر گرفته شود.
2-درخصوص تك واحدي ها حداقل مساحت30 متر مربع و حداقل عرض دهانه 4 متر منظور شود.
احداث بالكن در معابر عمومي كه داراي پياده رو مجزا يا عرض نهايي حداقل 10 متر باشد به شرط رعايت قوانين شهرسازي و سازه طبق ضوابط احداث بالكن در حوزه مسكوني عمل گردد.
- احداث بالكن در محدودة مالكيت پلاك(به غير از پاركينگهاي بر معبر) وطبق ضوابط فوق بلامانع و صرفاً جزء زيربنا محسوب گردد ونياز به گزارش آن تحت عنوان بالكن نيست.
- در تك واحدي ها و مجتمع هاي تجاري به ازاي هر 8 واحد يا كمتر پيش بيني رعايت يك واحد سرويس بهداشتي و دوش الزامي است.
- واحدهاي تجاري كه كل زير بنا به صورت يك واحد تجاري و يك طبقه پذيرفته شود محاسبات پاركينگ براساس زير بناي غير مفيد(با احتساب مشاعات و غيره) انجام ودر خصوص نصاب تفكيك همين ملاك در نظر گرفته شود در صورتيكه بيش از يك واحد پذيرفته شود مشاعات مورد استفاده واحدها از محاسبه پاركينگ معاف و جزء حد نصاب تفكيك نيز لحاظ نشود.
- ارتفاع واحدهاي تجاري يك طبقه از كفمعبر اصلي تا روي سقف از معبر اصلي 6 متر وبه ازاي هر طبقه حداكثر5/3 متر به آن افزوده گردد.
- رعايت ضوابط طرح تفصيلي در ساختمانهاي بالاي دوطبقه به خصوص لحاظ نمودن آسانسور الزامي است
- در مجتمع هاي تجاري در نظر گرفته دسترسي وسرويس ويژه معلولين الزامي است.
 
- در کلیه واحدهای تجاری، درهای جداگانه ای جهت بارگیری و باراندازی و مراجعه کنندگان باید پیش بینی گردد.
- در واحدهای تجالری که تعداد مراجعات روزانه آنها زیاد می باشد (واحدهای تجاری ارزاق و ...) ورود و خروج مراجعه کنندگان از درهای جداگانه باید صورت پذیرد و حداقل فاصله درها از یکدیگر یک متر باید پیش بینی گردد.
در صورتی که عرض واحدهای تجاری پاسخگو نباشد، درهای ورودی خروجی می توانند همجوار باشند.
- پیش بینی تجهیزات ایمنی، بهداشتی و همچنین رعایت فاصله لازم تا شیر آتش نشانی الزامی است.
- احداث زیرزمین برای واحدهای تجاری در صورت نیاز مجاز بوده و سطح آن از سطح زیربنای طبقه همکف آن نباید تجاوز کند.
- دسترسی به واحدهای تجاری از دو طریق شبکه سواره و شبکه پیاده باید ممکن باشد.
- واحدهای تجاری خاص و تعمیراتی، با توجه به نوع فعالیت و سطوح مورد نیاز می توانند از سطوح بیشتری نسبت به سطح مجاز استفاده نمایند.
- احداث واحدهای تجاری در سراسر شهر با سطح کمتر از 30 مترمربع مجاز نمی باشد.
- سطح هر یک از واحدهای تجاری در حد فاصل سطح حداقل آن (30 مترمربع) و حداکثر آن در نحوه توزیع واحدهای در همین بخش تعیین شده می تواند متغیر باشد.
- در واحدهای تجاری توزیعی، پیش بینی انبار و محل عرضه با تفکیک فضائی به صورتی که انبار با بارانداز و محل عرضه با راسته پیاده در ارتباط قرار گیرد، الزامی می باشد.
- احداث انبار واحدهای تجاری در زیرزمین در صورت داشتن دسترسی مناسب با سایر فضاهای واحد تجاری مجاز می باشد. دسترسی مذکور با پله و یا بالابر مناسب در داخل واحد تجاری باید پیش بینی گردد.
 
 
 
5- حوزه های صنعتی و کارگاهی:
- رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوط به سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنایع و اداره کار در رابطه با آلودگی هوا، آب، دفع فضولات صنعتی و معیار و ضوابط ساخت و ساز و غیره برای حوزه های صنعتی الزامی است.
- دسترسی مستقیم واحدهای صنعتی به جاده های درجه یک و بزرگراه های شهری و خیابان های سریع السیر و شریانی درجه یک مجاز نبوده و ارتباط از طریق شبکه های فرعی باید صورت پذیرد.
- حداقل مساحت قطعات تفکیکی درحوزه های صنعتی 1000 مترمربع می باشد.
- حداقل مساحت قطعات تفکیکی درحوزه های کارگاهی 500 مترمربع می باشد.
- حداکثر سطح زیر بنا در طبقه همکف (در داخل محدوده استحفاظی) 75 درصد سطح کل قطعه زمین می باشد.
- حداکثر سطح زیر بنا در طبقه همکف (در داخل محدوده شهر) 50 درصد سطح کل قطعه زمین می باشد.
- حداکثر سطح زیر بنا در کل طبقات 150 درصد سطح کل قطعه زمین می باشد.
- در داخل محدوده استحفاظی، اختصاص دادن 25 درصد از سطح کل هر قطعه زمین به درختکاری و فضای سبز الزامی است.
- در داخل محدوده شهر، اختصاص دادن 50 درصد از سطح کل هر قطعه زمین به درختکاری و فضای سبز الزامی است.
- پیش بنی سرویس های بهداشتی در ازای هر 15 نفر پرسنل، یک دوش، یک دستشوئی و یک مستراح الزامی است.
- پیش بینی محل بارگیری و باراندازی متناسب با نوع تولید الزامی بوده و حداقل فضای لازم بدین منظور یک محل توقف به ازای هر 1000 مترمربع سطح زیر بنا در کل طبقات می باشد.
- چنانچه در داخل منطقه صنعتی، محل سوخت گیری پیش بینی گردد. رعایت ضوابط و مقررات وزارت نفت الزامی است.
- احداث صنایع حداقل تا عمق 15 متر از حریم معابر اصلی و درجه یک مجاز نمی باشد.
- مشجر نمودن اطراف منطقه به صورت نوار سبز دور تا دوری الزامی است. (داخل محدوده صنعتی).
- کلیه صنایع کوچک متمرکز در منطقه که فعالیت آنها منجر به تولید فاضلاب می گردد، ملزم به استفاده از سیستم های تصفیه فاضلاب می باشند.
نمونه هایی از این صنایع عبارتند از: صنایع کمپوت و کنسروسازی، آرد سازی (در صورت شستشوی گندم)، مخمر آب جو، حلاجی پشم، پشم شوئی، رنگرزی و غیره.
- در صورتی که در مراحل مختلف «تولید» نیاز به گرما باشد و این گرما از طریق احتراق سوخت تامین گردد، حتی الامکان از سوخت هائی که آلودگی کمتری ایجاد می کند، باید استفاده گردد. سوخت های مجاز عبارتند از: گاز، نفت سفید، گازوئیل و نفت کوره. (در صورت استفاده از نفت کوره استفاده از فیلتر الزامی است).
- در صورتی که صنایع این منطقه دارای کوره باشند، به منظور احتراق کامل سوخت کوره باید مجهز به مشعل باشد.
- ارتفاع کوره های روی بام حداقل باید 4 متر از کف آن بالاتر قرار گیرند.
 
 
کارگاه های تولیدی کوچک درون شهر:
از آنجائی که در «ایده کلی طرح» کلیه کارگاه های تولیدی که نقش و هویت در اقتصاد و صنایع کوچک شهر دارا می باشند، در راسته مرکزی متمرکزند. لذا ضوابط و آئین نامه های مربوط به آنها به طور مشروح در این بخش تشریح می گردد
-مقرر گرديد در خصوص پاركينگ كارگاهها در فضاي سطح اشغال ساخت منظور شود و حريم حفاظتي كارگاه و فضاي سبز در 50% باقيمانده منظور شود و ساير كاربريها بر اساس طرح تفصيلي شهر يزد اقدام گردد.
 
6- حوزه های فضای سبز:
ضوابط و مقرراتتدوین شده در این بخش بر مبنای ارزشهاو ویژگی ها که در ایده کلی طرح جهت احداث فضاهای سبز (فضاهای سبز شهری و باغات) تعیین گردیده، استوار می باشد.
الف- پارکها
شرایط اقلیمی و نحوه کاربری زمین در شهر ایجاب می نماید که از توزیع پراکندگی فضاهای سبز در تمامی مقیاس های شهری جلوگیری به عمل آید و فضاهای سبز به طور متمرکز تنها در مقیاس محله، شهر به کار گرفته شود.
1-الف- پارک محله
- حداقل سطح پارک محله، یک هکتار می باشد.
- حداکثر سطح کل زیربنای ساختمان در پارکها 15 درصد سطح کل قطعه زمین می باشد.
- احداث اماکن و سالن های فرهنگی و اجتماعی مانند کتابخانه، موزه و سالن های اجتماعات چند عملکردی در داخل پارکهامجاز بوده و مشخصات فنی احداث آنها باید منطبق با ضوابط و آئین نامه های مدون مربوطه در داخل همان 15 درصد ساختمان مجاز در داخل پارکها صورت پذیرد.
- حداکثر تعداد طبقات مجاز بنا در پارک ها به استثنای زیرزمین یک طبقه می باشد.
- پیش بینی یک محل پارک به ازای هر 1000 مترمربع الزامی است.
- پیش بینی یک سرویس بهداشتی (مستراح و دستشوئی) به ازا هر 250 مترمربع الزامی است.
- در صورت احداث زیرزمین، سطح آن نباید از سطح زیربنای طبقه همکف تجاوز نماید.
2- الف- پارک شهر
- حداقل سطح پارک شهر 20 هکتار است.
- حداکثر سطح کل زیربنای ساختمان در پارکها 5 درصد سطح کل قطعه زمین می باشد.
- احداث اماکن و سالن های فرهنگی و اجتماعی مانند کتابخانه، نمایشگاه، موزه، سالن اجتماعات چند عملکردی در داخل پارکها مجاز بوده و مشخصات فنی احداث آنها منطبق با  ضوابط و آئین نامه های مدون مربوطه در داخل همان 5 درصد ساختمان مجاز در داخل پارکها باید صورت پذیرد.
- حداکثر تعداد طبقات مجاز بنا در پارک ها به استثنای زیرزمین 2 طبقه می باشد.
- پیش بینی یک محل پارک به ازای هر 5000 مترمربع الزامی است.
- پیش بینی یک سرویس بهداشتی (مستراح و دستشوئی) به ازا هر یک هکتار الزامی است.
ب- زمین های مزروعی
- ادامه کاربری مزروعی در اراضی طرح جامع در مدت اجرای طرح تنها تا زمان ارائه طرح های اجرائی که نسبت به اولویت ها در بخش های مختلف شهر به ترتیب ارائه خواهد شد، بلامانع خواهد بود.
- کاربری جدید برای کاربری های مزروعی با توجه به همنواختی آن با حوزه های کاربری طراحی شده در شهر تعیین می گردد.
- با توجه به مذاکرات جلسه مورخ 23/12/63 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در ارتباط با تصویب طرح جامع یزد، کلیه زمین های مزروعی داخل محدوده شهر از نظر ارزش حفظ و نگهداری و کاربری، معادل زمین های بایر محسوب می گردند. یادآور می گردد در حال حاضر اراضی مزروعی داخل محدوده استحفاظی از این امر مستثنی بوده به دلیل روش های مرسوم آبیاری (غرقابی) در منطقه که میزان تصرف آب زیا میباشد. توصیه می گردد تمهیدات و اقدامات تشویقی به منظور تبدیل این اراضی به باغ و با روش های آبیاری پیشرفته صنعتی از قبیل آبیاری قطره ای مساعدت هائی از طرف دستگاههای مسئول ذیربط انجام گردد.
 
 
7- ضوابط و آئین نامه های مربوط به راسته مرکزی شهر
8- ضوابط حوزه استحفاظی
اراضی داخل محدوده استحفاظی شهر که به منظور توسعه های آینده شهر در نظر گرفته شده باید مورد حفاظت قرار گیرند.
تاکید می گردد، احداث هر گونه مجتمع مسکونی و یا شهرک سازی در داخل محدوده استحفاظی مطلقا ممنوع است.
احداث ساختمان به جز مواردی که ذکر خواهد شد، مجاز نمی باشد.
توصیه می گردد برای جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه که در آبنده مشکلات جبران ناپذیری را بوجود خواهد آورد، کنترل بیشتری توسط مسئولین و نهادهای ذیربط اعمال گردد.
الف- تفکیک اراضی در حوزه استحفاظی
کلیه اراضی واقع در حوزه استحفاظی غیر قابل تفکیک بوده مگر موارد ذیل:
- اراضی کشاورزی و باغات واقع در حوزه استحفاظی قابل تفکیک نمی باشند هنگامخ انتقال و خرید و فروش اینگونه اراضی توصیه می گردد، تعداد حداکثر مالکین آن تغییر نیابد. ذکر فعالیت مجاز بر روی آن که زراعت و کشاورزی و یا باغداری می باشد الزامی است. اینگونه اراضی با نظر اداره کشاورزی استان و منطبق با بخشنامه و آئین نامه های مربوط قابل تفکیک خواهد بود.
آدرس کوتاه :