كليپ - با اهداي پلاسماي خون به همشهريان مبتلا به كرونا ياري رسانيم...

كليپ - با اهداي پلاسماي خون به همشهريان مبتلا به كرونا ياري رسانيم...با اهداي پلاسماي خون به همشهريان مبتلا به كرونا ياري رسانيم...

«دوستان بياييد در اين روزهاي سخت با هم بودن را بيشتر حس كنيم»