كاشت نهال توسط بانوان در پارك كوهستان

كاشت نهال توسط بانوان در پارك كوهستان
مهندس آذردخت مرشدي در مراسم روز درختكاري در محل پارك كوهستان از كاشت هفت هزار اصله نهال اعم از درخت و درختچه توسط سازمان پاركها وفضاي سبز در ميدان امام علي (ع) و منطقه امامشهر خبر داد.
خاطرنشان مي شود اين مراسم با شركت خانم ها عبدالحسين زاده مشاور استاندار در امور بانوان ، وزيري عضو شوراي اسلامي شهر، منصوري مشاور افتخاري شهردار در امور بانوان و جمعي از بانوان شاغل در شهرداري وسازمانهاي وابسته در روز پانزدهم اسفند ماه برگزار شد كه تعدادي نهال نيز غرس گرديد.
همچنين خانم منصوري مشاور افتخاري شهردار در خصوص اهميت فضاي سبز و ارتقاء فرهنگ كاشت نهال ، نگه داري و توسعه آن سخناني ايراد كرد.
 
« روابط عمومي وامور بين الملل شهرداري يزد»
آدرس کوتاه :