قرآن كريم در آتش نسوخت

قرآن كريم در آتش نسوخت
به گزارش روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد پس از مهار شعله هاي آتشي كه چند مغازه رادربازارچه فرخي شهر يزد باخاكستر يكسان كرد گلستان قرآن شكوفا شد وكتاب نوشته هاي كلام حق بدون هيچ اثرسوختگي درميان خاكسترها نمايان گرديد.
گفتني است وسعت اين آتش سوزي به حدي رسيد كه نرده هاي فلزي محافظ جلو مغازه از شدت حرارت شكل منحني به خود گرفته بود.
آدرس کوتاه :