قدم اول شهرداري يزد درتشكيل ستاد اصلاح الگوي مصرف

قدم اول شهرداري يزد درتشكيل ستاد اصلاح الگوي مصرف
به گزارش روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد درراستاي پيروي از فرمايشات رهبر معظم انقلاب كه سال 1388 راباعنوان سال « اصلاح الگوي مصرف » نامگذاري فرموده اند وهمچنين بهره وري بهتر از منابع، اولين جلسه اصلاح الگوي مصرف باهدف تشكيل ستاد اصلاح الگوي مصرف درشهرداري يزد وباحضور مديران وكارشناسان تشكيل گرديد.
گفتني است شهرداري يزد پس از شهرداري تهران دومين شهرداري محسوب مي شود كه به تشكيل اين ستاد اقدام نموده است.
خاطر نشان مي شود ستاد اصلاح الگوي مصرف درحوزه هاي مربوط به بهره وري منابع مالي و انساني، مديريت انرژي ومخابرات، مديريت مصرف آب وكاهش مصرف آن با استفاده از فناوري هاي نوين وباز چرخاني آب واستفاده از پساب براي آبياري بوستانها وفضاي سبز، مديريت مصرف كاغذ وظروف پلاستيكي، مديريت مصرف سموم دفع آفات نباتي وكودهاي شيميايي، كاهش توليد پسماند وبازيافت ضايعات از طريق فناوري هاي نوين، بهبود سيستم هاي حمل ونقل واز رده خارج كردن خودروهاي فرسوده وپرمصرف، استاندار سازي خدمات شهري وعمراني، كيفيت اجرايي پروژه هاي شهري، ساخت وساز شهري ونحوه نظارت مهندسان ناظر، طراحي ومعماري شهري ونظام معماري ساختمان ومديريت مصرف انرژي فعاليت خواهد كرد.
آدرس کوتاه :