قابل توجه رانندگان ماشينهاي كمپرسي : براي اخذكارت ترددبه اجرائيات شهرداري بيائيد

قابل توجه رانندگان ماشينهاي كمپرسي : براي اخذكارت ترددبه اجرائيات شهرداري بيائيد

به گزارش روابط عمومي شهرداري يزدماشينهاي كمپرسي حامل مصالح ساختماني ياضايعات آن وهمچنين فضولات صنعتي دراسرع وقت جهت دريافت كارت ترددبه اداره اجرائيات شهرداري واقع دربلوارشهيدمدني - ساختمان كشتارگاه قديم مراجعه كنند.

آدرس کوتاه :