فقط منطقه حسن آباد به محدوده قانوني شهر يزد ملحق شد

فقط منطقه حسن آباد به محدوده قانوني شهر يزد ملحق شد
با توجه به تصويب شوراي برنامه ريزي استان مبني بر الحاق محدوده حسن آباد و شهرك اسكان به شهر يزد ، در شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور فقط الحاق منطقه حسن آباد پذيرفته شد.
 
 
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد از آنجايي كه الحاق محدوده حسن آباد و شهرك اسكان به شهر يزد در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تصويب شده بود ، شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور فقط الحاق منطقه  حسن آباد را مورد تصويب قرار داد.
گفتني است در خصوص منطقه اسكان نيز مقرر شد تا نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي و شوراي عالي معماري كشور از محل بازديد نموده تا پس از آن در دستور كار قرار گيرد.
خاطر نشان مي شود پيش از اين ، الحاق هر دو محدوده به شهر يزد اعلام شده بود.
آدرس کوتاه :