عجله برای چه؟؟؟


چند لحظه رانندگی پریشان برای از هم پاشیدن چند زندگی کافیست.
آدرس کوتاه :