صدور چهار ابلاغ از سوی شهردار یزد

صدور چهار ابلاغ از سوی شهردار یزد
 
شهردار یزد با صدور چهار ابلاغ جداگانه مهندس محمدرضا شفیعی را با حفظ سمت به عنوان مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری، محمدرضا نیکونژاد را به عنوان مدیر امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری ، رضا پهلوانیان  را به سمت مدیر حوزه مشاوران راهبردی و مهندس مجید زرگرباشی را با حفظ سمت به عنوان نماینده شهرداری جهت پیگیری وصول حقوقات شهرداری در اراضی دو هزارهکتاری کوثر منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد مهندس محمدرضا عظیمی زاده با صدور ابلاغی مهندس محمدرضا شفیعی را با حفظ سمتهای مدیریت حوزه شهردار و رئیس ستاد تسهیلات نوروزی شهرداری به عنوان مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری منصوب نمود.
شهردار یزد در این حکم اظهار امیدواری کرده است با مد نظر قرار دادن اهداف و برنامه های شهرداری در جهت خدمت رسانی هرچه مطلوب تر، انعکاس فعالیت های شهرداری، تسهیل ارتباط بین شهروندان و مجموعه شهرداری، تقویت ارتباطات بین الملل و ارتقاء فرهنگ عمومی شاهد فعالیت های درخشان باشیم.
همچنین به دنبال این حکم، شهردار یزد محمدرضا نیکونژاد مدیر سابق روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری را به سمت مدیر امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری منصوب کرد.
مد نظر قراردادن اهداف و برنامه های پیش بینی شده در جهت تقویت بنیان های فرهنگی مجموعه شهرداری ، همکاری در تدوین پیوست فرهنگی- اجتماعی پروژه های شهرداری و تعامل با سایر واحدها از جمله مواردی است که مهندس عظیمی زاده در این حکم از مدیر جدید خواستار شده است.
علاوه بر این شهردار یزد در ابلاغی دیگر رضا پهلوانیان مدیر سابق امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری را به سمت مدیر حوزه مشاورین راهبردی منصوب نمود تا ضمن تشکیل حوزه مشاورین شهردار اعم از مشاورین جوان و راهبردی، زمینه مناسب جهت بهره گیری مطلوب از نظرات مشورتی متخصصین و هم افزایی لازم در راستای تعامل اندیشه و همفکری مشاورین فراهم شود.
مهندس عظیمی زاده همچنین در ابلاغی دیگر مهندس مجید زرگرباشی را با حفظ سمت مشاور املاک و شهرسازی شهردار به عنوان نماینده شهرداری جهت پیگیری وصول حقوقات شهرداری در اراضی دوهزارهکتاری کوثر منصوب کرد.
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد
آدرس کوتاه :