صدور سه ابلاغ جدید در شهرداری یزد

صدور سه ابلاغ جدید در شهرداری یزد


صدور سه ابلاغ جدید در شهرداری یزد

با صدور سه ابلاغ جدید مسئولان خدمات شهری منطقه یک، اداره موتوری و تعمیرات و روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری یزد معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری یزد با صدور سه ابلاغ جدید، سعید پاک سرشت که پیش از این در سمت مسئول اداره موتوری و تعمیرات فعالیت می کرد به عنوان مسئول خدمات شهری منطقه یک و سید ضیاء حسینی زاده که تا کنون در سمت مسئول روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی مشغول بود به عنوان مسئول اداره موتوری و تعمیرات و سید علیرضا صفوی نیز به عنوان مسئول روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری یزد معرفی شدند.