شهردار يزد: ساخت وسازهاي غيرمجازبايد ازنطفه ريشه كن شود

شهردار يزد: ساخت وسازهاي غيرمجازبايد ازنطفه ريشه كن شود

به گزارش روابط عمومي شهرداري يزد سيد علي اكبرميروكيلي شهردار يزد درجلسه شوراي حفاظت از اراضي ملي ومنابع طبيعي استان ضمن ارائه گزارشي از روند ساخت وسازهاي غيرمجاز درسطح شهربه خصوص در حومه وحاشيه شهرتاثيرآن برچهره شهرتصريح كرد: اندك بودن جريمه هاي ساخت و ساز غيرمجاز ،پايين بودن هزينه خدمات مهندسي نسبت به ديگراستانها واطمينان مردم در خصوص دريافت خدمات زيربنايي برخلاف قانون نظير آب ، برق ، تلفن و... ازجمله دلايل تخلفات ساختماني مي باشد كه بايد دراين راستا تدابيري انديشيده شود.

ميروكيلي با تاكيد براينكه تمام ساختمانهاي درون وبرون شهري بايد پروانة ساختمان داشته باشند اظهار داشت: رفع معضل ساخت وسازهاي غير مجاز دفعتاً وناگهاني امكان پذير نيست بلكه بايد به مرور زمان وبا برنامه ريزي هاي جامع اين معضل رفع گردد.

شهردار يزد يكي از راهكارهاي تسهيل درروند صدور پروانةساختماني راراه اندازي اتوماسيون اداري شهرداري عنوان كرد وتصريح نمود : شهرداري در حال راه اندازي اين سيستم مي باشد.

شهردار يزد همچنين دراين جلسه از خدمات نيروي انتظامي جهت تأمين امنيت مناطق وبرخورد با متخلفان قدرداني وتشكر كرد. غلامحسين حيدري رئيس كل دادگستري استان يزدتصريح كرد:ساخت وسازهاي غيرمجاز وخدمات دهي به متخلفين موجب مي شود تصرف اراضي دولتي، قطعه بندي وفروش آنها توسط زمين خواران همچنان ادامه يابد واموال بيت المال مورد استفاده افرادي سودجو قرار گيرد .

وي در ادامه برلزوم اتخاذ تدابير لازم جهت حفظ امنيت مناطق نوساز وشهركهاي صنعتي تأكيد كرد واظهار داشت : درهنگام ايجاد منطقة جديد شهري وشهركهاي صنعتي فراهم نمودن تمامي خدمات از جمله آب ،برق ، گاز، تلفن و... در نظر گرفته مي شود ولي آنچه كه دراين بين به آن توجه نمي شود نحوه امنيت منطقه وهماهنگي با دستگاه قضايي ونيروي انتظامي است .

وي خاطر نشان كرد: خوشبختانه در زمينة مبارزه با زمين خواري به نقطة قابل قبولي دست يافته ايم وجهت رسيدن به نقطه مطلوب بايد همچنان تلاش كنيم واين معضل را دراستان به طور كامل وبا قاطعيت تمام ريشه كن نمائيم.

همچنين دراين جلسه دادستان عمومي وانقلاب يزد اظهار داشت: متأسفانه بخش زيادي از مشكلات شهريزد به خصوص درزمينة ساخت وسازهاي غير مجاز به سالهاي گذشته برمي گردد ولازم است تا اشتباهات گذشته تكرار نشود ومشكلات فراروي شهر از بين برود.

قضاوتي گفت :دستگاه قضايي باتمام توان حمايت هاي قضايي خود را به شهرداري ارائه مي نمايد ونيروي انتظامي نيز با قاطعيت ودر كنار دستگاه قضايي احكام صادره را اجرا مي كند.

وي افزود :متآسفانه ساخت وساز غير مجاز در سطح استان به يك فرهنگ تبديل شده ولازم است كه دستگاههاي فرهنگي استان به كمك دستگاههاي مرتبط بيايندوفرهنگ قانون گرايي وساخت وساز با پروانةساختمان را دربين مردم ترويج نمايند.

شايان ذكر است اجراي كامل مادة8 قانون منع فروش اراضي فاقد كاربري مسكوني توسط شركتهاي خدمات دهنده وبررسي راهكارهاي جلوگيري از ساخت وسازهاي غيرمجاز توسط شهرداري يزد از جمله مصوبات اين جلسه بود.


آدرس کوتاه :