شهرداري يزد يكي ازمؤثرترين دستگاهها درتسهيل روند ترافيك شهر است

شهرداري يزد يكي ازمؤثرترين دستگاهها درتسهيل روند ترافيك شهر است
به گزارش روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد درروز چهارشنبه بيست ونهم آبان ماه مراسم آغاز عمليات پروژه تقاطع غيرهمسطح چهارراه معلم كه 38 ميليارد و500 ميليون ريال هزينه عمراني دربردارد برگزار شد.
گفتني است پروژه تقاطع غيرهمسطح چهارراه معلم كه به صورت زيرگذر به اجرا درمي آيد باشعاع داخل ميدان 40متر،طول رمپ 350متر،ارتفاع 5/5 متري پلها، عرض باندهاي عبوري 30/8 متر وعرض ديوار به ديوار زيرگذر 19 متري درمدت 9 ماه احداث مي شود.
همچنين عرض باند ميدان اين تقاطع 5/14 متر وشامل سه خط عبور 4 متري وباند پارك 5/2 متري است.
اين پروژه علاوه برهزينه هاي عمراني به 20 ميليارد ريال هزينه جهت جابجايي تأسيسات و150 ميليارد ريال هزينه به منظور آزاد سازي نياز دارد.
مهندس ميروكيلي شهردار يزد درمراسم آغاز عمليات اين پروژه باتأكيد برهمدلي وهمكاري صميمانه دستگاههاي حفار دراجراي پروژه هاي عمراني، ازصبوري مردم درتحمل مشكلات اجرايي اين پروژه اعم از ترافيكي و... تشكر وقدرداني نمود.
شهردار يزد بااشاره به اينكه شهرداري يكي از مؤثرترين دستگاهها درتسهيل روند ترافيك شهر بوده است از هزينه 400 ميليارد ريال شهرداري در زمينه هاي اصلاح هندسي وتابلوهاي ترافيكي خبر داد.
وي خاطر نشان كرد درسال گذشته نصب 190 هزار گل ميخ و600 عدد تابلو هدايت مسير، 26 مورد بستن بريدگي، 15 مورد اصلاح هندسي وتهيه ونصب تابلوهاي هشدار دهنده علائم اخباري به انجام رسيده وعلاوه براين درسالجاري نيز بالغ بر 200 كيلومتر خط كشي، 8 مورد اجراي پل عابر پياده، 21 مورد اصلاح هندسي، جمع آوري سرعت گيرهاي غير استاندارد وجايگزيني سرعت گيرهاي استاندارد وتهيه ونصب تابلو هدايت مسير انجام شده است.شهردار يزد خاطر نشان كرددرحالي كه تاپايان امسال هفتمين زير گذر وتقاطع غير همسطح شهرمراحل تكميلي خود راطي مي كند تلاشهاي مجموعه شهرداري يزد، شوراهاي اسلامي شهر دوم وسوم وهمچنين شهردار پيشين آقاي شايق قابل تقدير است.
سيدعلي محمد ميرحسيني رئيس شوراي اسلامي شهر يزدنيز دراين مراسم اظهار اميدواري كرد كه پروژه مذكور باحداقل معطلي انجام شود.
وي ضمن تشكر وقدرداني از دست اندركاران شهرداري خاطر نشان كرد هرقدر كار براي مردم انجام شود كم است.
رئيس شوراي اسلامي شهر يزد تأكيد نمود درهر زمينه اي كه بتوانيم انجام وظيفه كنيم وميزان رضايت مردم بيشتر جلب شود ارزشمند است.
آدرس کوتاه :