شركت استاندار در جلسه شوراي اسلامي شهر يزد

گزارش تصویری