سیستم جامع شهرسازی درشهرداری یزد

سیستم جامع شهرسازی درشهرداری یزد

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شهرداری یزد باتوجه به اینکه درعصر حاضر مدیریت امورشهرها از نظر وسعت وکثرت جمعیت ، بدون دسترسی سریع به منابع اطلاعاتی دقیق وصحیح امکان پذیرنیست شهردر معنی کنونی خود صرفاً ازتجمع انسان ها درمحل فیزیکی یعنی برای مشارکت درامور به وجود نمی آید بلکه از مجموعه وسیعی از ابنیه ومستحدثات ومعابر شامل مراکز متعدد مسکونی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی، مذهبی، اقتصادی، تفریحی و... تشکیل می شود که درکنار خود لزوم ارائه خدمات وسیع وپیچیده ای رابه عنوان خدمات شهری به وجود آورده است.خاطرنشان می شوداین خدمات وسیع وپیچیده بدون استفاده از سیستم های رایانه ای ونرم افزاری امکان پذیر نخواهد بود وشهرداری یزد درتلاش است بااستفاده از کارشناسان مربوطه زمینه مناسبی راجهت اجرای سیستم جامع شهرسازی مساعد سازد.

شایان ذکر است برخلاف گذشته که فقط براساس شماره پروانه قادر به جواب گویی به ارباب رجوع بودند اکنون براساس کدنوسازی، پلاک ثبتی، شماره قطعه وشماره سابقه وتاریخ صدور پرونده موجود دربایگانی می توان به مطالبات ارباب رجوع پاسخ گفت.

گفتنی است از جمله اقدامات صورت گرفته دراین زمینه می توان به ساماندهی بایگانی، تهیه سخت افزار های مورد نیاز، GIS ready نمودن نقشه شهر یزد جهت استفاده دراین سیستم ، لیست برداری بالغ بر112 هزار سابقه از تمام سوابق موجود دربایگانی های اصلی، کمیسیون ماده 100 واداره درآمد.

سوابق 18 هزار ملک دارای کدنوسازی، خلاصه برداری وپیاده سازی مصوبات کمیسیون ماده 5 برروی شیت های طرح تفضیلی، فرآوری لایه های GIS ، رقومی کردن شیت های طرح تفضیلی ومنطبق نمودن بانقشه های رقومی تهیه شده ازعکس های هوایی، بررسی حدود املاک و پیاده نمودن تفکیکی های صورت گرفته درحد18 هزار ملک برروی نقشه های رقومی سال 83 اشاره کرد.

آدرس کوتاه :