سخنراني شهردار يزد در همايش بافت هاي فرسوده

سخنراني شهردار يزد در همايش بافت هاي فرسوده
چالش هاي مديريتي در بافت تاريخي
 تكيه بر تجربيات شهر يزد
«موضوع سخنراني مهندس ميروكيلي شهردار يزد در
كارگاه آموزشي شيوه هاي مداخله در
 بافت هاي ارزشمند فرهنگي تاريخي»
بخش 1                بخش 2
 
آدرس کوتاه :