زیر سازی وآسفالت معابر حسن آباد یزد


       
   
     
 

موضوع مناقصه :  زیر سازی وآسفالت معابر حسن آباد یزد (طبق مشخصات قید شده در اسناد مناقصه )

  1.  مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه : مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به میزان  30.000.000 مي باشد كه مي تواند  به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد.
  2. زمان فروش : از روز پنجشنبه مورخ94/02/10 تا روز شنبه مورخ 94/02/19 از طریق سایت شهرداری یزد (yazd.ir)

تبصره : ملاک قبول پیشنهادات  تاریخ فیش پرداختی می باشد.

  1. مبلغ برآورد شده اولیه: معادل  1/577/508/745 ریال بر مبنای فهرست بهای راه وباند سال1394 مبلغ برآورد شده بر مبنای مشخصات فنی قید شده در  اسنادمناقصه می باشد.

مهلت تحويل اسناد:  حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه شهرداري  تا  ساعت 14 روزچهارشنبه  مورخ 94/02/30 مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت 11 روزپنج شنبه  مورخ 94/02/31 در دفتر معاونت اداري و مالي شهرداری یزد مفتوح مي شود.

محل انجام كار:   شهر يزد.    

محل دريافت اسناد: يزد ـ ميدان آزادي ـ شهرداري مركزـ ذیحسابی شهرداری ویا سایت شهرداری یزد.

قيمت فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد250/000  ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت. 

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

به پيشنهادهاي فاقدسپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش وكمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 تمامی متقاضیان  می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایت yazd.ir فرم پیش خرید اسناد را دریافت ومطالعه نمایند.

درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه،شهرداری نسبت به استرداداین وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

 هزينه چاپ و نشر آگهي در دو نوبت به عهده برنده مناقصه مي باشد.

برآورد

دعوتنامه

شرایط خصوصی پیمان

فرم پیشنهاد

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد

 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.