زير گذر شهداي محراب زيربار ترافيك رفت

زير گذر شهداي محراب زيربار ترافيك رفت

مهندس توحيدفرگفت:دردهه فجرامسال 11پروژه عمراني از جمله ميدان امام حسين (ع) ،بلوار كوثر، بلوار استقلال ، پايانه مسافربري، نوار سبز بلوار جانبازاز سوي شهرداري يزد به بهره برداري مي رسد.

معاون عمراني وشهرسازي شهرداري با اشاره به آغاز عبور ومروردرزيرگذر شهداي محراب اظهار داشت:درحال حاضر پياده رو سازي وفضاي سبز آن درحال اجراست.

وي با بيان اينكه اعتبار سال گذشته زيرگذر امام علي (ع) به اتمام رسيده تصريح كرد درحال حاضر براي تعيين و انتخاب پيمانكار جديد اقداماتي انجام شده است.

توحيدفر با اشاره به پروژه ميدان امام حسين (ع) اظهار داشت:تا موعد مقرر بار ترافيكي اين پروژه نيز برقرار مي شود وفضاي سبز آن به علت فصل زمستان به تعويق مي افتد.

آدرس کوتاه :