زمينهاي افتاده اي كه حصاركشي شوند مشمول جريمه نمي شوند

زمينهاي افتاده اي كه حصاركشي شوند مشمول جريمه نمي شوند
به گزارش روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد به منظور جلوگيري از بروز مشكلات بهداشتي وايمني وعارضه هاي نا مطلوب بصري درسطح شهر مالكين كليه زمينهاي افتاده پس از اخذ پروانه حصاركشي جهت محصور ويا تكميل نمودن اين زمينها اقدام نمايند.
گفتني است عدم حصار كشي زمينهاي افتاده موجبات تعلق جرايم مقرر درماده 29 قانون نوسازي وعمران شهري مصوب 7/9/1347 وتبصره 2 ذيل قانون رابراي مالكان حاصل مي نمايد.
براساس ماده 29 قانون نوسازي وعمران شهري عوارض اراضي واقع درمحدوده شهر كه آب لوله كشي وبرق آن تأمين شده وفاقد ساختمان اساسي باشد دو برابر ميزان مقرر درماده 2 اين قانون خواهد بود.همچنين براساس تبصره 2 ذيل اين قانون درپروانه هاي ساختماني كه از طرف شهرداري ها صادرمي شود بايد حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن ساختمان ضروري است قيد گردد وكساني كه درميدان ها ومعابر اصلي شهر اقدام به ساختمان مي كنند بايد ظرف مدت مقرر درپروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند ودر صورتي كه تا دوسال بعد از مدتي كه براي اتمام بنا درپروانه قيد شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر دراين قانون به دو برابر افزايش يافته واز آن به بعد نيز اگر ساختمان همچنان نا تمام باقي بماند براي هر دو سالي كه بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزايش خواهد يافت تا به 4 درصد بالغ گردد. ابنيه ناتمام كه از طرف مقامات قضائي توقيف شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود.
خاطرنشان مي شود مالكان زمينهاي افتاده اي كه حصار كشي يا تكميل آن را تاپايان سالجاري انجام دهندبا توجه به تبصره يك ذيل ماده فوق الذكر از پرداخت جرايم مقرر معاف ودرغير اين صورت از ابتداي سال آتي مشمول تعرفه عوارض وبهاي خدمات سال مربوطه وجرايم مقرر خواهند شد.
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.