رئیس اداره ارزشیابی و رسیدگی به شکایات

محمد حسین دهستانی

 

کارشناس شیمی

 

  • شرح وظایف:
  • - برنامه ریزی و ارایه راه کار ها و تدابیر به منظور  کاهش شکایات مردم و کارکنان، کاهش تخلفات و حسن اجزای وظایف محوله در سطح شهرداری
  •  
  • - بازرسی از فعالیتهای واحدهای شهرداری و ارایه گزارش از نقاط قوت و ضعف فعالیتهای واحدهای مذکور به شهردار
  •  
  • - رسیدگی، پیگیری و پاسخگویی به شکایات و درخواستهای شهروندان  و کارکنان شهرداری