رئيس اداره نظارت فني

رئيس اداره نظارت فني
 
محدرضا عظيمي زاده                                                                                     
ليسانس عمران
 
شرح وظائف:
-بررسي و تعيين خط مشي برنامه هاي كلي به منظور تهيه طرحهاي فني و اجرايي  با توجه به احتياجات فعلي و آتي شهر
-نظارت كلي و ايجادهماهنگي امور مربوط به طرحهاي عمراني اعم از برنامه هاي جاري شهرداري يا طرحهاي عمراني خاص وزيربنايي
-نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي مصوب عمراني اعم از كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت
-مراقبت در تشكيل كميسيون هاي فني وايمني و ساير كميسيونهاي خاص حوزه تحت نظارت و پيگيري مصوبات و تصميمات متخذه در كميسيون هاي مذكور
-انجام مكاتبات با مناطق و اشخاص حقيقي و حقوقي در زمينه امور فني وعمراني
-برنامه ريزي و تهيه و تدوين ضوابط امور عمراني و ابلاغ به مناطق
-كنترل و نظارت بر كار پيمانكاران و نظارت در هنگام تحويل پروژه زمين به پيمانكار
-برنامه ريزي به منظور اجراي نقشه هاي تقصيلي تهيه شده در روي زمين
-انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.