رئيس اداره طرحها

رئيس اداره طرحها
 
عباس دهقان                                                                                                            
فوق ليسانس معماري وشهرسازي
 
شرح وظائف:
-بررسي و تعيين خط مشي برنامه هاي كلي به منظور تهيه طرحهاي شهرسازي و معماري با توجه به احتياجات فعلي و آتي شهر
-نظارت بر تدوين ضوابط و دستورالعملها در خصوص هماهنگي امور مربوط به ساخت وسازهاي شهري
-رسيدگي به امور مربوط به مهندسين ناظر ساخت وسازهاي شهري با هماهنگي مناطق شهرداري
-بررسي كليه پيشنهادهاي تغيير واصلاح طرحهاي اجرائي و تفصيلي واصله از مناطق يا ساير واحدها وسازمانهاي وابسته و تابعه شهرداري
-نظارت بر نحوه استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهر بر اساس ضاوبط نقشه جامع و طرحهاي تفصيلي مصوب و قوانين و دستورالعملهاي مربوطه
-انجام مكاتبات با مناطق و اشخاص حقيقي و حقوقي در زمينه شهرسازي و معماري
-تهيه طرحهاي راهبردي و موضوعي و موضعي براي ساماندهي حاشيه شهر و هسته هاي جمعيتي اطراف شهر
-برنامه ريزي ونظارت به منظور تفكيك اراضي با رعايت ضوابط نقشه جامع و طرحهاي تفصيلي
-برنامه ريزي و سياستگذاري به منظور زيباسازي شهر با اولويت معماري سنتي
-انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.