روند پیشرفت احداث پروژه میدان بزرگ میوه و تره بارشهرداری

گزارش تصویری