روز پاكسازي عمومي

روز پاكسازي عمومي
شهرداري يزد روز بيست وهفتم اسفند هشتادوشش را روز پاكسازي عمومي شهر اعلام كرد.
روابط عمومي و بين الملل شهرداري يزد
آدرس کوتاه :