روز معـلّم وحضور شهردار يزددرمدرسه شهيد بابايي

روز معـلّم وحضور شهردار يزددرمدرسه شهيد بابايي
به گزارش روابط عمومي وبين الملل شهرداري يزد مهندس سيدعلي اكبرميروكيلي درروز دوازدهم ارديبهشت ماه مقارن با آغاز هفته بزرگداشت مقام معلم باحضور دردبستان دخترانه شهيد بابايي يادوخاطره  استاد شهيد مطهري راگرامي داشت وبا اهداء شاخه هاي گل زحمات معلمان راارج نهاد.همچنين دراين راستا مدير منطقه دوشهرداري يزد نيز از مدرسه راهنمايي ايثار ديدار و باحضور در جمع دانش آموزان تلاش هاي معلمان اين مدرسه راستود وروز معلم رابااهداء شاخه هاي گل تبريك گفت.
آدرس کوتاه :