روز شمار پروژه پل میدان همافر صفر شد

روز شمار پروژه پل میدان همافر صفر شد

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شهرداری یزد فازیک پروژه تبادل میادین همافر وابوالفضل (ع) که عملیات احداث آن از دوازدهم بهمن ماه سال گذشته آغازشده بود وروز شمار آن مدت 160 روزه رانشان می داد باصرف هزینه ای بالغ بر پنج میلیارد ریال زیربارترافیک رفت.

گفتنی است درحال حاضر ترافیک دردهانه میانی آن برقرار شده ودهانه های کناری آن نیز که باندکندرومی باشد پس از اجرای دیوار حایل ، زیرسازی وآسفالت باصرف هزینه ای معادل هفت میلیارد ریال راه اندازی خواهد شد. خاطرنشان می شود فاز یک پروژه تبادل میادین همافر وابوالفضل (ع) که پیمانکار آن سازمان عمران شهرداری یزد می باشد پلی با سه دهانه است که دهانه میانی آن 5/26 متر عرض و5/5 متر ارتفاع ودهانه های کناری آن هرکدام 15 متر عرض و5/4 متر ارتفاع دارد.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.