روز جانباز

روز جانباز

شوراي اسلامي شهر به مناسبت
روز جانبـاز از شهردار يزد تقدير نمود.
آدرس کوتاه :