رنگ آمیزی دیوارهای پیش ساخته در سطح شهر

رنگ آمیزی دیوارهای پیش ساخته در سطح شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان رنگ آمیزی دیوارهای پیش ساخته در سطح شهر توسط واحد زیبا سازی در حال انجام است .این دیوارها که توسط شهرداری جهت پوشش زمین های رها شده در این محل ها قرار میگیرد  بصورت هماهنگ و متناسب با اقلیم شهر رنگ آمیزی شده است .

آدرس کوتاه :