رصد شبانه معابر شهری توسط شهردار یزد

رصد شبانه معابر شهری توسط شهردار یزد