دیدار شهردار با مدیرکل سازمان بازرسی استان یزد

گزارش تصویری