دو انتصاب جديد در شهرداري يزد

دو انتصاب جديد در شهرداري يزد

با صدور دو ابلاغ جداگانه از سوي شهردار يزد عضو جديد كميسيون تحويل معاملات عمده و مسئول جديد امور قراردادهاي شهرداري منصوب شدند.

    به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد مهندس محمدرضا عظيمي زاده طي ابلاغي مهندس محمدعلي رحمت آبادي را علاوه بر مديريت منطقه دو به عضويت كميسيون تحويل معاملات عمده شهرداري منصوب كرد.

    شهردار يزد در اين حكم همچنين از محمد حسن مرادي در زمان تصدي پست مذكور تشكر و قدرداني نموده است.

    علاوه بر اين مهندس عظيمي زاده با صدور ابلاغ جداگانه اي سيد جليل موسوي كذابچه را با حفظ پست سازماني به سمت مسئول امور قراردادهاي شهرداري منصوب كرد.

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد

آدرس کوتاه :