در هنگام شستن دست‌ها، شیر آب را ببندیم

در هنگام شستن دست‌ها، شیر آب را ببندیمدر هنگام شستن دست‌ها، شیر آب را ببندیم.