دانشگاه آتشنشانی دریزد تأسیس شد

دانشگاه آتشنشانی دریزد تأسیس شد

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شهرداری یزد مرکزعلمی کاربردی سازمان آتشنشانی شهرداری یزد درسه رشته اطفاء حریق، امدادوسوانح ونجات درسال 87 آغازبه کارنمود.

خاطرنشان میشود این رشته ها برای اولین بار دراستان یزد ومنطقه مرکز وجنوب کشور باپیگیریهای سازمان آتشنشانی ودانشگاه علمی کاربردی یزدبه منظور ارتقاء سطح علمی وعملی پرسنل آتشنشانی وداوطلبان آزاد وبهره وری بیشتر ازعلم روزوروشهای مقابله بهترباحوادث وحریق، مواد شیمیایی ، سوانح وامداد ونجات تأسیس گردیده است.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 1.0 stars out of 5.