• سه‌شنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اوقات شرعی
 • وضعیت آب و هوا

خرید و احداث گذرگاه برجسته عابر پیاده (تجدید مناقصه)


«آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای»

 

 

 

 

 

موضوع مناقصه: خرید و احداث گذرگاه برجسته عابر پیاده (تجدید مناقصه) مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت مقطوع به میزان268/000/000  ریال  مي باشد كه مي تواند به صورت واريز به حساب 2091520071 بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد.

 1. مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل 10 درصد مبلغ قرارداد مي باشد.
 2. نحوه تامین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال 1397 شهرداری یزد تامین اعتبار می شود.
 3. مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ 97/5/20 می باشد.  حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه محرمانه اداره حراست شهرداري تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/6/4 مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت 10صبح روز دوشنبه مورخ  97/6/5 در دفتر معاونت  مالی و اقتصادی شهرداری یزد مفتوح مي شود.
 4. محل انجام كار: شهر يزد
 5.  محل دريافت اسناد: سایت شهرداری یزد به نشانی www.yazd.ir

تمامی متقاضیان می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد،با مراجعه به سایت  yazd.ir اسناد مناقصه را دریافت ومطالعه نمایند. درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه،شهرداری نسبت به استرداداین وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

 1. متقاضیان می‌بایست دارای گواهی تعیین صلاحیت معتبر در رشته ابنیه یا راه و ترابری از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند.
 2. قيمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد 750.000  ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت  ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
 3. به پيشنهادهاي فاقدسپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش وكمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 4.  چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
 5.  شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 6.  شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداریهای مراکز استانها می باشد.
 7.  هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

اسناد مناقصه

آدرس کوتاه :