خرید ونصب علائم وتجهیزات ترافیکی شهر یزد


 

مناقصه گزار : شهرداري يزد

موضوع مناقصه :  خرید ونصب علائم وتجهیزات ترافیکی  شهر یزد(طبق مشخصات قید شده در اسناد مناقصه )

  1.  مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه : مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به میزان 255/000/000ریال مي باشد كه مي تواند بصورت ضمانت نامه بانكي و يا اوراق مشاركت بي نام باشد .در ضمن به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  2. زمان فروش : از روز پنج شنبه  مورخ 1393/12/14  تا روز یکشنبه مورخ  1393/12/17  از طربق سایت شهرداری یزد (yazd.ir)

تبصره : ملاک قبول پبشنهادات  تاریخ فیش پرداختی  حداکثر تا تاریخ 1393/12/17  می باشد .

  1. مبلغ برآورد شده بر مبنای مشخصات فنی قید شده در  اسنادمناقصه می باشد

مهلت  تحويل اسناد: حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه شهرداري تا ساعت13 روزسه شنبه   مورخ1393/12/26 مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت 10صبح روزچهارشنبه   مورخ1393/12/27 در دفتر معاونت اداري و مالي شهرداری یزد مفتوح مي گردد.

محل انجام كار : شهر يزد                محل دريافت اسناد: يزد، ميدان آزادي ، شهرداري مركز ، ذیحسابی شهرداری ویا سایت شهرداری یزد

قيمت فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد     500/000  ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت 

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. تمامی متقاضیان  می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد،با مراجعه به سایت yazd.irفرم پیش خرید اسناد را دریافت ومطالعه نمایند.درصورت عدم رعایت این بند وواریز وجه،شهرداری نسبت به استرداداین وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد. هزينه چاپ و نشر آگهي در دو نوبت به عهده برنده مناقصه مي باشد.

اسناد مناقصه

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.