حضور فعال شهرداري يزد در نمايشگاه بين المللي دستاوردهاي شهرداريهاي كشوردرك

حضور فعال شهرداري يزد در نمايشگاه بين المللي دستاوردهاي شهرداريهاي كشوردرك
آدرس کوتاه :