جلسه هماهنگی مجموعه روابط عمومی های شهرداری یزد با معاون صدای مرکز یزد