جـوابيـه

جـوابيـه

 پيرو درج مطلبي باعنوان «تعطيلي روز پنجشنبه شهرداري يزدبراي تكريم ارباب رجوع» در سايت يزدنا به اطلاع مي رساند جلسه مذكور از ساعت 10 تاَ30/11 روز پنجشنبه 22/1/87 درمحل فرهنگسراي شهرداري يزد ودرراستاي سلسله مبادي آموزشي طرح تكريم ارباب رجوع برپا گرديد و فقط درحدود 100نفر از پرسنل شهرداري يزد در آن حضور داشتند به طوريكه درقضاوتي عادلانه مي فهميم نهادي كه بالغ بر 1500نفر پرسنل درسه منطقه و يك ناحيه و11سازمان آن به مردم خدمت مي كنند باعدم حضور تعداد محدودي، آن هم به دليل آموزش مسلماً به تعطيلي كشيده نمي شود. بلكه شايد نگارنده مطلب مندرج در سايت يزدنا با وظايف شهرداري و نحوه خدمات رساني اين سازمان مردم نهاد، آشنا نبوده اند و ظاهراً نمي دانستند كه بخش هايي از شهرداري مثل: خدمات شهري، آتش نشاني، بازيافت، اتوبوسراني، تاكسيراني و... دربيشتر ساعتهاي شبانه روز فعال هستند و مشغول خدمت رساني مي باشند و تعطيلي براي آنها معنا و مفهومي ندارد.

آدرس کوتاه :