جابجايي و انتصاب در شهرداري يزد

جابجايي و انتصاب در شهرداري يزد
به گزارش روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد مهندس ميروكيلي طي احكام جداگانه اي آقايان مهندس احمدزرگرباشي، مديركل سابق دفتر فني استانداري يزد را به سمت سرپرست حوزه معاونت امور فني و عمراني شهرداري و مهندس محمدرضا عظيمي زاده را كه پيش از اين عهده دار معاونت امور فني و عمراني شهرداري بود به سمت سرپرست منطقه سه شهرداري  يزد منصوب كرد.
در همين راستا طي حكمي شهردار يزد مهندس سيد ابوالفضل كشفي را كه در سمت مدير منطقه سه شهرداري فعاليت مي كرد به سمت سرپرست منطقه يك شهرداري منصوب نمود.
علاوه بر اين مهندس ميروكيلي طي احكام ديگري آقاي مهندس احمد قانع را كه پيش از اين عهده دار پست مديريت منطقه يك شهرداري بود به عنوان سرپرست اداره املاك شهرداري مركز و آقاي مهندس احمد خواجه منصوري را به سمت مشاور شهردار و سرپرست درآمدهاي نوسازي معرفي كرد.
شايان ذكر است مهندس احمد خواجه منصوري پيش از اين پست سرپرستي اداره املاك شهرداري مركز را برعهده داشت.
 
« روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري يزد»
آدرس کوتاه :