تکمیل ساختمان کتابخانه مرکزی


 

  1.  مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه : مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به میزان 000/000/50 ریال مي باشد كه        مي تواند به صورت ضمانت نامه بانكي و يا اوراق مشاركت بي نام باشد .
  2. زمان فروش : از روز سه شنبه مورخ26/12/93 تا روز سه شنبه مورخ 11/01/94 از طریق سایت شهرداری یزد (yazd.ir)

تبصره : ملاک قبول پیشنهادات  تاریخ فیش پرداختی می باشد.

  1. مبلغ برآورد شده اولیه: معادل512/134/219/7  ریال بر مبنای فهارس بهای سال 93 می باشد.
  2. مهلت  تحويل اسناد: حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه شهرداري تا ساعت13 روز یکشنبه مورخ 23/01/94 مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت12روز دوشنبه  مورخ 24/01/94 در دفتر معاونت اداري و مالي شهرداری یزد مفتوح مي شود.

محل انجام كار : شهر يزد

               محل دريافت اسناد: يزد ـ ميدان آزادي ـ شهرداري مركز ـ ذیحسابی شهرداری ویا سایت شهرداری یزد

قيمت فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد     000/500    ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت .

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

به پيشنهادهاي فاقدسپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش وكمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تمامی متقاضیان  می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد،با مراجعه به سایت yazd.ir فرم پیش خرید اسناد را دریافت ومطالعه نمایند.

درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه،شهرداری نسبت به استرداد این وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

هزينه چاپ و نشر آگهي در دو نوبت به عهده برنده مناقصه مي باشد.

دعوتنامه

برآورد

فرم پیشنهاد

شرایط خصوصی

 

 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.