توسعه فضای سبز شهر) خرید گونه های گیاهی ) در سطح منطقه


مناقصه گزار : منطقه 4 شهرداري يزد

 

 

 

 

 

موضوع مناقصه :  توسعه فضای سبز شهر) خرید گونه های گیاهی ) در سطح منطقه 4

  1.  مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به میزان 375/000/000 ریال ) معادل 5% مبلغ برآورد اولیه (مقطوع) 7/500/000/000 ریال( مي باشد كه مي تواند به صورت واريز به حساب 2091520071 بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد. در ضمن به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  2. مدت پیمان 4 ماه می باشد.
  3. مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات : مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قراردادمعادل 10% مبلغ قراداد مي باشد.
  4. نحوه تأمین اعتبارپروژه : پروژه از محل بودجه سال97 منطقه 4 شهرداری یزد تأمین اعتبار می گردد.

مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ 97/10/10 می باشد.  حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه حراست شهرداري یزد تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه  مورخ 97/10/26 مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت 10صبح روز پنجشنبه مورخ 97/10/27 در دفتر مدیر منطقه 4 شهرداری یزد مفتوح مي گردد.

محل انجام كار : منطقه 4 شهرداری یزد                               

محل دريافت اسناد: از طریق سایت شهرداری یزد به آدرس www.yazd.ir

قيمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد 1/000/000 ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت. 

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تمامی متقاضیان  می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایت  yazd.irفرم پیش خرید اسناد را دریافت و مطالعه نمایند.

درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه،شهرداری نسبت به استرداد این وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

اسناد مناقصه

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد

 

آدرس کوتاه :