تمامی درختان خیابانهای اصلی شهریزد سمپاشی شد

تمامی درختان خیابانهای اصلی شهریزد سمپاشی شد

به گفته صفدرپور مدیر عامل سازمان پارکها وفضای سبز به منظور مبارزه با آفات وبیماریهای گیاهان و تغذیه بیشتر وبهتر درختان سطح شهراز ابتدای اردیبهشت ماه سالجاری سم پاشی ومحلوپاشی درختان سطح شهر دردستور کار این سازمان قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد عملیات سمپاشی ومحلول  پاشی درختان  با مقدار 720لیتر سم و120لیتر کود مایع طی دوماه ودر کلیه خیابان های اصلی شهر انجام گرفته است .

آدرس کوتاه :