تقدیـر فرمانـدار از شهـردار یـزد و سرپرست ساـبق شهرداری

گزارش تصویری