تقدیر ازپرسنل نمونه شهرداری یزد

تقدیر ازپرسنل نمونه شهرداری یزد

شهرداری یزد پنج نفرازپرسنل نمونه خود را بر اساس حسن خلق،پاسخگوئی به ارباب رجوع،پیگیری و پشتکاردر امور محوله و نظم درامورمورد تقدیر قرار داد.

 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری یزد در راستای تکریم ارباب رجوع ازپنج نفرپرسنل نمونه شهرداری تقدیربه عمل آمد.

گفتنی است آقایان محسن ابراهیم زاده و محمدکارگر به دلیل حسن خلق و پاسخگویی به ارباب رجوع،محمدحسن حکیمی زاد به دلیل پیگیری و پشتکاردرامورمحوله،محمدحسن رحیمی بازی به دلیل پاسخگویی به ارباب رجوع و نظم درامور و سیدولی گل به دلیل نظم در امور مورد تقدیر وتشکر قرارگرفتند.

خاطرنشان می شود مراسم تقدیر ازپرسنل نمونه شهرداری با حضور آقایان محمد رضا پیرنیا معاون اداری و مالی،مهندس سیدابوالفضل کشفی مدیر منطقه یک و سرپرست منطقه سه و محمد حسن مرادی سرپرست اداره ارزشیابی شهرداری درمحل منطقه سه برگزار شد.

 

 

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد
آدرس کوتاه :