تقاطع بلوارهای امیرکبیر و ابوالقاسم رشتی به نام "تقاطع زکات" نامگذاری شد

تقاطع بلوارهای امیرکبیر و ابوالقاسم رشتی به نام "تقاطع زکات" نامگذاری شد


تقاطع بلوارهای امیرکبیر و ابوالقاسم رشتی به نام "تقاطع زکات" نامگذاری شد

طبق مصوبه شورای اسلامی شهر یزد و در راستای نهادینه سازی فرهنگ پرداخت زکات و ارزش های والای اسلامی، تقاطع بلوارهای امیرکبیر و ابوالقاسم رشتی به نام "تقاطع زکات" نامگذاری شد.