تفاهم‌نامه همکاری مرکز خلاقیت و فناوری‌های نوین شهری شهرداری یزد و دفتر استانی یونسکو با جهاددانشگاهی استان در خصوص بومی‌سازی دانش و ایجاد کرسی یونسکو در زمینه مواد و مصالح نوین

تفاهم‌نامه همکاری مرکز خلاقیت و فناوری‌های نوین شهری شهرداری یزد و دفتر استانی یونسکو با جهاددانشگاهی استان در خصوص بومی‌سازی دانش و ایجاد کرسی یونسکو در زمینه مواد و مصالح نوین


تفاهم‌نامه همکاری مرکز خلاقیت و فناوری‌های نوین شهری شهرداری یزد و دفتر استانی یونسکو با جهاددانشگاهی استان در خصوص بومی‌سازی دانش و ایجاد کرسی یونسکو در زمینه مواد و مصالح نوین

مرکز خلاقیت و فناوری‌های نوین شهری شهرداری یزد و دفتر استانی کمیسیون ملی یونسکو در یزد با پژوهشکده مواد نوین سرامیکی سازمان جهاددانشگاهی استان با هدف اجرای طرح‌های تحقیقاتی و توسعه فناوری‌های نوین حوزه شهری در راستای بومی کردن دانش فنی مصالح نوین و ایجاد کرسی یونسکو در زمینه مواد نوین و مصالح نوین، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد – جعفر امین مقدم از امضای تفاهم نامه همکاری با پژوهشکده مواد نوین سرامیکی سازمان جهاددانشگاهی استان خبر داد و افزود: مرکز خلاقیت و فناوری‌های نوین شهری شهرداری یزد و پژوهشکده مواد نوین سرامیکی سازمان جهاددانشگاهی استان در راستای تقویت هر چه بیشتر تعاملات علمی و تحقیقاتی و اجرایی و به منظور توسعه همکاری‌ها و بهره‌گیری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود و گسترش فعالیت‌های علمی، فناوری و اجرائی، تفاهم‌نامه همکاری مبادله کردند.

مدیر مرکز خلاقیت و فناوری‌های نوین شهری شهرداری یزد هدف از انعقاد این تفاهم‌نامه را اجرای طرح‌های تحقیقاتی و توسعه فناوری‌های نوین حوزه شهری در راستای بومی کردن دانش فنی مصالح نوین و ایجاد کرسی یونسکو در زمینه مواد نوین و مصالح نوین عنوان کرد.

وی گفت: براساس ماده شش این تفاهم‌نامه که برای اجرا به مدت پنج سال تنظیم شده، در صورت توافق طرفین و ضرورت ادامه فعالیت، تفاهم نامه قابل تمدید خواهد بود.

این تفاهم‌نامه که در 10 ماده، یک تبصره و در دو نسخه برای اجرا در مدت پنج سال تنظیم شده است، در نشستی به امضای جعفر امین‌مقدم مدیر مرکز خلاقیت و فناوری‌های نوین شهری شهرداری یزد و دبیر استانی کمیسیون ملی یونسکو در ایران و سید حسین میرحسینی رئیس پژوهشکده مواد نوین سرامیکی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد رسید.