تغییـرات و اصلاحـات مصوب تعـرفه عـوارض سـال 1399 شهرداری یـزد


تغییـرات و اصلاحـات مصوب تعـرفه عـوارض سـال 1399 شهرداری یـزد در تاریخ 98/11/12  به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسید.
آدرس کوتاه :