تغيير نام سازمان بازيافت به مديريت پسماند و دريافت اولين گواهينامه ISO در شهرداري يزد

تغيير نام سازمان بازيافت به مديريت پسماند و دريافت اولين گواهينامه ISO در شهرداري يزد
در حالي كه سازمان بازيافت و تبديل مواد زائد شهرداري به سازمان مديريت پسماند تغيير نام يافته است اين سازمان به عنوان اولين سازمان شهرداري يزد موفق به دريافت گواهينامه ISO در مديريت كيفيت شد.
 به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد سازمان بازيافت وتبديل مواد زائد شهرداري يزد طبق اساسنامه جديد، به سازمان مديريت پسماند شهرداري يزد تغيير نام يافت.
گفتني است تغيير اساسنامه اين سازمان با توجه به دستورالعمل سازمان شهرداريها ودهياريهاي كشور مبني بر تغيير نام واساسنامه سازمانهاي بازيافت كل كشور، به انجام رسيد.
خاطرنشان مي شود پيش نويس اساسنامه جديد براساس طرح ارسالي سازمان شهرداريها، پس از تصويب در هيئت مديره وشوراي سازمان بازيافت و همچنين شوراي اسلامي شهر ، با انجام اصلاحاتي از سوي سازمان شهرداريها به تصويب نهايي رسيد.
در اساسنامه جديد، فعاليت هاي سازمان پسماند در زمينه هاي مديريت، نظارت، طراحي و برنامه ريزي پسماندهاي عادي، مطالعه و پژوهش بهينه سازي روش هاي عملياتي ، احداث واحدهاي بازيافت، آموزش ، جلب مشاركت بخش خصوصي و... مشخص شده است.
همچنين اين سازمان پس از طي مراحل شناخت فرآيندهاي جاري، مستند سازي وانجام مميزيهاي لازم موفق به دريافت گواهينامه ISO 9001:2000 در مديريت كيفيت گرديد.
گفتني است سازمان مديريت پسماند با دريافت اين گواهينامه مي تواند با توجه به رسالت خود درخدمت رساني مناسب به شهروندان وبهره وري بيش از پيش از امكانات و ظرفيت هاي موجود در كسب رضايت بيشتر شهروندان گام هاي اساسي بردارد.
آدرس کوتاه :