تشکیل اولین دوره کلاس ضابطین قضائی

تشکیل اولین دوره کلاس ضابطین قضائی

 با هدف آموزش پرسنل در برخورد با متخلفین در زمینه پسماند، اولین دوره کلاسهای ضابطین قضائی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد اولین دوره کلاسهای ضابطین قضائی سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزدبا هدف آموزش پرسنل دربرخوردبا متخلفین درزمینه پسماندبا همکاری معاونت آموزش دادگستری استان یزد و زیرنظر دادستان، درسالن جلسات شهرداری یزد برگزارشد.

دراین دوره شرکت کنندگان بامفاهیم گزارش نویسی ونحوه برخوردبا متخلفین وقوانین مدیریت پسماند آشنا شدند. 

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندشهرداری یزدهدف ازبرگزاری این کلاسها را ارتقا،سطح آموزش پرسنل جهت فراهم نمودن محیطی پاک برای رفاه وسلامت شهروندان عنوان نمود.

آدرس کوتاه :