تداوم طرح ساماندهی تابلوهای شهری

تداوم طرح ساماندهی تابلوهای شهری


تداوم طرح ساماندهی تابلوهای شهری

تداوم طرح ساماندهی تابلوهای شهری با جمع آوری برخی تابلوهای غیرمجاز فضایی به منظور زیبا سازی فضای شهری، ساماندهی تبلیغات شهری و حذف آلودگی های بصری، ادامه عملیات ساماندهی تابلوهای فضایی اجرا می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد، محمد صفدرپور رئیس سازمان گفت: تداوم طرح ساماندهی تابلوهای شهری با جمع آوری برخی تابلوهای غیرمجاز فضایی به منظور زیبا سازی فضای شهری، ساماندهی تبلیغات شهری و حذف آلودگی های بصری، ادامه عملیات ساماندهی تابلوهای فضایی اجرا می شود.

وی با اشاره به بند بیست و هفت ماده پنجاه و پنج قانون شهرداری‌ها مبنی بر ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی که از وظایف شهرداری است اظهار داشت: همواره حذف آلودگی و آشفتگی های بصری از در خواست های همیشگی مردم بوده و ازآبان ماه سال گذشته عملیات ساماندهی تابلوهای فضایی آغاز شده است.

صفدرپور افزود: در ادامه عملیات ساماندهی تابلوهای فضایی علاوه بر این که پرسنل سازمان با مراجعه حضوری به مغازه ها، شرکت ها و ادارات مختلف، صاحبان تابلوها را از شرایط قانونی نصب تابلو آگاه می کنند و در موارد غیرمجاز بودن تابلو ها اخطار و فرصتی داده خواهد شد تا در بازه زمانی مشخص، نسبت به جمع‌آوری و ساماندهی تابلوها اقدام کنند و پس از اتمام مهلت مقرر، این سازمان، به جمع‌آوری این تابلوها و عناصر زاید می‌پردازد.